TNN online กรมศุลกากรจ่อลดภาษีนำเข้า “คาร์ซีท” ช่วยเหลือปชช.

TNN ONLINE

Wealth

กรมศุลกากรจ่อลดภาษีนำเข้า “คาร์ซีท” ช่วยเหลือปชช.

กรมศุลกากรจ่อลดภาษีนำเข้า “คาร์ซีท” ช่วยเหลือปชช.

กรมศุลกากร เตรียมหารือเอกชน เตรียมเสนอลดภาษีนำเข้า “คาร์ซีท” ช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ ( 14 พ.ค. 65 )นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 กำหนดให้ผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือ คาร์ซีท เพื่อป้องกันอันตราย ทำให้ประชาชนให้ความสนใจในภาษีอากรขาเข้าที่อาจส่งผลต่อราคาของสินค้าดังกล่าว 

สินค้าคาร์ซีท มีอัตราอากรขาเข้า อยู่ที่ร้อยละ 20 แต่หากนำเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี หรือ FTA ที่ประเทศไทยมีอยู่ ก็จะสามารถใช้สิทธิพิเศษยกเว้นอากรขาเข้าได้สำหรับทุกความตกลง 

อย่างไรก็ตาม การลดอัตราอากรขาเข้าเป็นการทั่วไปให้ต่ำกว่าร้อยละ 20 กรมศุลกากรอยู่ระหว่างการหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอต่อกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี เพื่อให้อัตราอากรของที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและไม่กระทบต่อผู้ผลิตในประเทศต่อไป

กรมศุลกากรจ่อลดภาษีนำเข้า “คาร์ซีท” ช่วยเหลือปชช.


ข้อมูลจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก : TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง