TNN online เคหะสุขประชารับสมัครพนักงาน 500 อัตรา-เปิดขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา

TNN ONLINE

Wealth

เคหะสุขประชารับสมัครพนักงาน 500 อัตรา-เปิดขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา

เคหะสุขประชารับสมัครพนักงาน 500 อัตรา-เปิดขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา

เคหะสุขประชาเดินเครื่องเต็มสูบรับสมัครพนักงาน 500 อัตรา พร้อมขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา -เช่าที่ดินระยะยาวทั่วประเทศรองรับโครงการบ้านเช่า “บ้าน พร้อมอาชีพ” 100,000 หน่วย ทั่วประเทศ สำหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการ ในฐานะผู้กำกับและดูแล บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)   หรือ K-HA ในเครือการเคหะแห่งชาติ  เปิดเผยว่า ได้เปิดรับสมัครพนักงาน 500 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้จัดการ วิศวกร/สถาปนิก เจ้าหน้าที่เทคนิค บัญชี ธุรการ แม่บ้าน/รปภ. เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานใน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาค รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล รองรับการจ้างงานที่ใกล้ครอบครัวและที่อยู่อาศัย เป็นการสร้างอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแบบครบวงจร


นอกจากนี้เปิดรับสมัครพร้อมลงทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านเคหะสุขประชา 100,000 หน่วย ในพื้นที่ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ได้แก่ เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จดทะเบียนในจังหวัดนั้น ๆ หรือจังหวัดใกล้เคียงในภาคนั้น ระยะทางไม่เกิน 200 กม. และมีผลงานที่เคยก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท และมีฐานะทางการเงินและงบการเงินที่ดี 


พร้อมทั้งรับลงทะเบียนผู้ให้เช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี : กรุงเทพฯ และปริมณฑล ขนาด 5-50 ไร่ และ ต่างจังหวัด ขนาด 20-200 ไร่ เพื่อนำมาพัฒนา เป็นการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินเปล่า  และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน โดยมีทำเลที่ดี และเป็นที่ดินเปล่า ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ปลอดภาระจำนอง และการคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภคครบครัน ติดถนนอย่างน้อย 1 ด้าน ที่สำคัญคือน้ำไม่ท่วมขณะเดียวกันบริษัทฯ เดินหน้า
โครงการบ้านเคหะสุขประชา” จำนวน 100,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 64 –  68 โดยสร้างปีละ 20,000 หน่วย  สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง 


รวมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้อยู่อาศัย ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการของแต่ละพื้นที่ โดยจะมี 6 อาชีพในโครงการ ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ อาชีพบริการชุมชนและชุมชนข้างเคียง ตลาด อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และศูนย์การค้าปลีก – ส่ง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามภูมิสังคมของพื้นที่นั้น ๆ เริ่มตั้งแต่การผลิตไปจนถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอีกด้วย 


 


ที่มา บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด 

ภาพประกอบ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง