TNN online ก.ล.ต.ปรับเงื่อนไขการวางทรัพย์ชำระบัญชี กองทุนอสังหาฯ-Infra

TNN ONLINE

Wealth

ก.ล.ต.ปรับเงื่อนไขการวางทรัพย์ชำระบัญชี กองทุนอสังหาฯ-Infra

ก.ล.ต.ปรับเงื่อนไขการวางทรัพย์ชำระบัญชี กองทุนอสังหาฯ-Infra

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางทรัพย์เพื่อชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ - กอง Infra เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนิงานมากขึ้น

วันนี้(5 พ.ค.65) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางทรัพย์เพื่อชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  ได้แก่

(กอง 1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน 

(กอง 2) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน 

(กอง 3) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง 

(กอง 4) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

(กอง Infra) โดยกำหนดให้มีข้อความว่า “การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)” ไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมสามารถวางทรัพย์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยได้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.65


โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้การชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งบริษัทจัดการสามารถระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยได้ จากเดิมที่กำหนดให้ผู้ชำระบัญชีวางทรัพย์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ณ สำนักงานวางทรัพย์ ซึ่งผู้ชำระบัญชีไม่สามารถชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และยังสอดคล้องกับกองทุนรวมทั่วไปที่ได้แก้ไขและออกประกาศไปเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64 ที่กำหนดให้หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนฯ มีรายการดังกล่าว


ที่มา : ก.ล.ต.

ภาพประกอบ : เว็บไซต์ ก.ล.ต., TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง