TNN online ต่างชาติสนใจตั้งธุรกิจในไทยเพิ่ม 44 ราย รวมเงินลงทุนกว่า 5,781 ลบ.

TNN ONLINE

Wealth

ต่างชาติสนใจตั้งธุรกิจในไทยเพิ่ม 44 ราย รวมเงินลงทุนกว่า 5,781 ลบ.

ต่างชาติสนใจตั้งธุรกิจในไทยเพิ่ม 44 ราย รวมเงินลงทุนกว่า 5,781 ลบ.

กระทรวงพาณิชย์ เผย เดือน ก.พ. 65 อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทย 44 ราย รวมวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,781 ล้านบาท เกิดการจ้างงานคนไทย 837 คน

วันนี้(11 มี.ค.65) นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รายงานให้ทราบว่า เดือนกุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 44 ราย โดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจจำนวน 16 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจจำนวน 28 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,781 ล้านบาท


ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 16 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ มีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 469 ล้านบาท ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 837 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน


โดยการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสิ่งอันตราย หรือปนเปื้อนอาหาร สำหรับการประกอบกิจการร้านอาหาร องค์ความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Broadband System) องค์ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องจักรที่ใช้สำหรับกำจัดฝุ่นดักจับฝุ่น และดูดฝุ่นสำหรับอุตสาหกรรม เป็นต้น


เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) รวมถึง สนับสนุนการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต อาทิ บริการให้ใช้พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Shared Kitchens) ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนแพลตฟอร์ม ,บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสินค้าประเภทเครื่องจักรที่ใช้กำจัดฝุ่น, บริการติดตั้งและให้คำปรึกษาแนะนำทางเทคนิค รวมทั้งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสินค้าประเภทอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Broadband System Products),บริการให้ใช้ช่วงสิทธิในซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเชื่อมต่ออัจฉริยะ (Internet of Things : IoT) รวมทั้งแอพพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ และในครัวเรือน เป็นต้น


สำหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้ นักลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 31 ราย และนักลงทุนต่างชาติยังสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมดในเดือนนี้ โดยมีเงินลงทุนในพื้นที่ EEC กว่า 2,285 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของเงินลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่น 3 ราย ลงทุน 962 ล้านบาท และสิงคโปร์ 2 ราย ลงทุน 1,323 ล้านบาท และธุรกิจที่ลงทุน อาทิ บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสินค้าประเภทเครื่องจักรที่ใช้กาจัดฝุ่น ,การจัดหาจัดซื้อ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบสาหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนโลหะ และ ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น เพื่อค้าส่งในประเทศ และ บริการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัย เป็นต้น


ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

ภาพประกอบ : AFP

ข่าวแนะนำ