TNN online เซ่นโควิด ! บอร์ด TGH ไฟเขียวอาคเนย์ประกันภัยเลิกกิจการ

TNN ONLINE

Wealth

เซ่นโควิด ! บอร์ด TGH ไฟเขียวอาคเนย์ประกันภัยเลิกกิจการ

เซ่นโควิด ! บอร์ด TGH ไฟเขียวอาคเนย์ประกันภัยเลิกกิจการ

บอร์ด TGH ไฟเขียวอาคเนย์ประกันภัยเลิกกิจการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย-ส่งคืนใบอนุญาต หลังประสบปัญหาจ่ายค่าเคลมสินไหมโควิด ขณะที่หุ้นวันนี้ร่วง 3.91%

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย ซึ่งเป็นการใช้สิทธิขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจ และส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียนตามมาตรา 57 และ 57/1 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535


นอกจากนี้คณะกรรมการไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้อาคเนย์ประกันภัย โอนกิจการของอาคเนย์ประกันภัย ให้แก่บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน) เนื่อง จากมีความเห็นว่าคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พิจารณาให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้เข้ามาดำเนินการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ อาคเนย์ประกันภัยตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กองทุนประกันวินาศภัยมีอยู่แล้ว

ดังนั้นควรให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องการดำเนินการคืนเบี้ยประกันให้กับผู้เอาประกันภัยทุกราย ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ อาค เนย์ประกันภัยยังมีภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัยนั้นๆ (ซึ่งรวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) )

รวมทั้งการจัดหาผู้รับประกันภัยรายใหม่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์และแนวทางของกองทุนประกันวินาศภัยด้วย โดยอาคเนย์ประกันภัยเป็นผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านต่างๆ แก่กองทุนประกันวินาศภัยดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เอาประกันภัย และเพื่อเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ฝ่าย

ดังนั้นบริษัทจะมอบหมายให้ผู้รับมอบฉันทะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของอาค์เนย์ประกันภัย เพื่อลงมติเห็นชอบให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้เข้ามาดำเนินการจัดการเกี่ยวข้องกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของอาคเนย์ประกันภัย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กองทุนประกันวินาศภัยมีอยู่

การพิจารณาให้อาคเนย์ประกันภัย ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ เลิกประกอบกิจการเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการไปได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและการจัดการเกี่ยวกับภาระและกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดของ อาคเนย์ประกันภัย จะต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของอาคเนย์ประกันภัย ซึ่งจัดให้มีการประชุมในวันที่ 26 ม.ค.นี้

สำหรับราคาหุ้น TGH ในวันนี้เปิดตลาด 22.90 บาท ระหว่างวันราคาต่ำสุด 22 บาท ณ เวลา 12.01 น. มูลค่าการซื้อขาย 148.24 ล้านบาท ราคาขณะนี้อยู่ที่ 22.10 บาท ลง 0.90 บาทหรือ 3.91%

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลกระทบในกรณีดำเนินกิจการของอาคเนย์ประกันภัยต่อไปซึ่งย่อมจะนำไปสู่การมี ฐานะหรือการดำเนินงานที่ขาดดวามเหมาะสมจะประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและถูกเพิกถอนใบอนุญาต เปรียบเทียบกับกรณี ขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันภัยโดยสมัครใจตามขั้นตอนของกฎหมายประกันวินาศภัยแล้ว เห็นว่ามีข้อพิจารณาที่สำคัญ หลายประการที่แสดงให้เห็นว่าการขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นทางเลือกที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

เซ่นโควิด !บอร์ด TGH ไฟเขียวอาคเนย์ประกันภัยเลิกกิจการ

เซ่นโควิด !บอร์ด TGH ไฟเขียวอาคเนย์ประกันภัยเลิกกิจการที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพประกอบ พิกซาเบย์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง