TNN online กบง. สั่งตรึงราคาก๊าซ LPG ที่ 318 บาท/ถัง - NGV 15.59 บาท/กก. ถึง มี.ค.65

TNN ONLINE

Wealth

กบง. สั่งตรึงราคาก๊าซ LPG ที่ 318 บาท/ถัง - NGV 15.59 บาท/กก. ถึง มี.ค.65

กบง. สั่งตรึงราคาก๊าซ LPG ที่ 318 บาท/ถัง - NGV  15.59 บาท/กก. ถึง มี.ค.65

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติตรึงราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ที่ใช้ในครัวเรือนขนาดถังละ 15 กิโลกรัม ไว้ที่ 318 บาทต่อถังไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 พร้อมขอความอนุเคราะห์ปตท. คงราคาขายปลีก NGV ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาชน

วันนี้( 11 ม.ค.65) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ด้านพลังงานโลกยังมีความผันผวนของราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) หรือก๊าซหุงต้ม ในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดย ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 ราคาอยู่ที่ 682.90 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน เทียบได้กับราคาขายปลีกก๊าซ LPG อยู่ที่ 412 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม


อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมปัญหาและดูแลประชาชนไม่ให้รับความเดือดร้อนในเรื่องก๊าซ LPG ที่ประชุม กบง. จึงมีมติเห็นชอบการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG โดยให้คงราคาไว้ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่อไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้


โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ กบน. เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG ต่อไป และขอความร่วมมือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พิจารณาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ปตท. ดำเนินการต่อไปจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565


นอกจากนี้ ที่ประชุม กบง. ยังมีมติเห็นชอบการบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles หรือ NGV) ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยขอความอนุเคราะห์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV โครงการ “เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน” ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัมต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 ด้วย


ที่มา : กระทรวงพลังงาน

ภาพประกอบ: พีอาร์ OR

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง