TNN online สนามชนวัวไทยเจ๋ง ! คว้ามอก.เอสรายแรกของโลก"สุริยะ" ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

TNN ONLINE

Wealth

สนามชนวัวไทยเจ๋ง ! คว้ามอก.เอสรายแรกของโลก"สุริยะ" ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สนามชนวัวไทยเจ๋ง ! คว้ามอก.เอสรายแรกของโลกสุริยะ ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

"สุริยะ" ผลักดันสนามชนวัว จังหวัดสุโขทัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลังคว้ามอก.เอสรายแรกของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยและรายแรกของโลก

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เนื่องจาก SMEs เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ


กระทรวงฯ ได้ส่งเสริมพัฒนาและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและมาตรการสำคัญต่างๆ อาทิ โครงการให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน การออกแบบรรจุภัณฑ์ ฉลาก สติกเกอร์ ฯลฯ และมาตรการเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับ SMEs เช่น สินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SMEs ดอกเบี้ย 2 %ต่อปี วงเงิน 1,000 ลบ. สินเชื่อสร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME ดอกเบี้ย 2% ต่อปี วงเงิน 500 ลบ. และสินเชื่อ “SMEs Happy” วงเงิน 15,000 ลบ. เป็นต้น


ทั้งนี้เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ล่าสุด สมอ. ได้ออกใบรับรองมาตรฐาน มอก. เอส ให้แก่บริษัท วัวชนทุ่งทะเลหลวงสุโขทัย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs รายแรกของไทย และรายแรกของโลกที่ได้มาตรฐานการให้บริการสนามชนวัว และเตรียมผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไปสนามชนวัวเจ๋งคว้ามอก.เอสรายแรกของโลกสุริยะ ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส หรือ “มอก. เอส” เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ สมอ. ได้ให้การรับรองสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ปัจจุบัน สมอ. ได้กำหนดมาตรฐาน มอก. เอส แล้วทั้งสิ้น 179 มาตรฐาน แบ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 111 มาตรฐาน และมาตรฐานด้านการบริการ จำนวน 68 มาตรฐาน


โดยมีผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 72 ราย สำหรับบริษัท วัวชนทุ่งทะเลหลวงสุโขทัย จำกัด เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ให้บริการสนามกีฬาชนโค ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นับเป็น SMEs รายแรกของไทย ที่ให้บริการสนามกีฬาชนโคที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. เอส เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มอก.เอส เลขที่ 188-2564 จาก สมอ. ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการ SME ต้นแบบที่ดีสำหรับผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป


ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ (Start-up) เปิดให้บริการสนามกีฬาชนโคเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นกีฬาที่มีผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ส่งผลดีทางอ้อมในการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบสนามกีฬา


สนามชนวัวเจ๋งคว้ามอก.เอสรายแรกของโลกสุริยะ ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โดยมีรายได้จากการเลี้ยงวัวชน ปลูกหญ้า โรงแรมที่พัก การคมนาคม การขนส่ง การค้าขาย และการท่องเที่ยว สนามกีฬาชนวัวจึงไม่ใช่แค่กีฬาเพื่อความบันเทิงเชิงวัฒนธรรมพื้นบ้านเท่านั้น แต่มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นสนามกีฬาระดับมาตรฐาน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี และมีการควบคุมโรคที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


สำหรับสนามชนวัวที่ได้มาตรฐานนั้นจะต้องมีคุณภาพที่สม่ำเสมอของการให้บริการ ต้องได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่ชนวัว ต้องจัดเตรียมสถานที่ เช่น สนามชนวัว สนามเปรียบวัว ให้มีพื้นที่เพียงพอ เป็นสัดส่วน ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ ต้องกำหนดเลขที่นั่งสำหรับผู้เข้าชมอย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของคนและวัว ต้องมีการดำเนินการให้พื้นสนามมีลักษณะที่ลดการบาดเจ็บของวัว เช่น ผิวสนามเป็นดินทรายที่มีความหนาของทรายมากกว่า 15 เซนติเมตร


นอกจากนี้จัดให้มีที่นั่งอัฒจันทร์ มีการระบุเลขที่นั่งชัดเจน เป็นสัดส่วน และต้องมีความแข็งแรง มีการเว้นระยะห่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เข้าชม และป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด และมีที่กั้นที่มีความมั่นคงแข็งแรงระหว่างสนามกับผู้ชม เป็นต้นที่มา กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพประกอบ กระทรวงอุตสาหกรรม


ข่าวแนะนำ