TNN online จับตาคลังเสนอ ครม. ทบทวนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จากโควิด-19 เพิ่มเติม

TNN ONLINE

Wealth

จับตาคลังเสนอ ครม. ทบทวนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จากโควิด-19 เพิ่มเติม

จับตาคลังเสนอ ครม. ทบทวนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จากโควิด-19 เพิ่มเติม

จับตาประชุม ครม. คาด คลัง เสนอร่างประกาศลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19เพิ่มเติม

วันนี้(4 ม.ค.64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. นัดแรกของปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference เตรียมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหลายเรื่อง ทั้งของกระทรวงการคลัง พาณิชย์ และคมนาคม โดยคาดว่า ที่ประชุมเตรียมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหลายเรื่อง โดยกระทรวงการคลัง เตรียมเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ให้กับที่ประชุมพิจารณา พร้อมทั้งเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 รวมทั้งเสนอการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และจะเสนอการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3


ด้านกระทรวงพาณิชย์ คาดว่าเตรียมเสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ… ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอการออกกฎกระทรวงเพื่อยกเลิกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ กฎกระทรวงเพื่อรองรับการควบกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์


ขณะที่ กระทรวงคมนาคม ยังเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 2,125.56 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 17 จังหวัด ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และรายงานผลการพิจารณาเจรจาการบินระหว่างไทย – แคนาดา


ที่มา : กระทรวงการคลัง

ภาพประกอบ : TNN Online , AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง