TNN เริ่มวันนี้ ! ลงทะเบียนซื้อ - จองสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 แสนราย เช็กเงื่อนไขด่วน

TNN

Wealth

เริ่มวันนี้ ! ลงทะเบียนซื้อ - จองสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 แสนราย เช็กเงื่อนไขด่วน

เริ่มวันนี้ !    ลงทะเบียนซื้อ - จองสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 แสนราย  เช็กเงื่อนไขด่วน

สำนักงานสลากฯ เปิดลงทะเบียนสิทธิ์ซื้อจองสลากรายเก่า-รายใหม่ 2 แสนรายเริ่ม 1 ม.ค. -31 ม.ค.65 แก้ปัญหาหวยแพง เตรียม 4 รูปถ่ายให้พร้อมใครไม่ลงถือว่าสละสิทธิ์

 

พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานสลากฯ พร้อมเปิดลงทะเบียนผู้มีสิทธิซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2 แสนสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th เริ่มตั้งแต่ 07.30 น.ของวันที่ 1 ถึง 31 ม.ค.2565   จากนั้นจะนำข้อมูลผู้สมัครมาคัดกรองคุณสมบัติ ถ้ามีผู้สมัครเกินจำนวนจะใช้วิธีเรียงลำดับแบบสุ่มทั้งส่วนกลางและรายจังหวัด คาดว่าจะสามารถได้รายชื่อผู้ลงทะเบียนและเริ่มทำรายการได้ตั้งแต่สลากงวดวันที่ 2 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้สำนักงานสลาก ขอให้คำแนะนำกับรายย่อยที่จะมาลงทะเบียน 3 เรื่อง คือ 1.การลงทะเบียน จะมีให้คลิกเลือก 2 ช่องทาง สำหรับรายใหม่ในปี 2565 โดยผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิมาก่อน ไม่เคยลงทะเบียน หรือ ถูกตัดสิทธิมาก่อนหน้านี้  และช่องทางสำหรับรายเดิมที่ลงทะเบียนไว้ในปี 2558 ให้กลุ่มที่ได้สิทธิ์ซื้อ-จอง เดิมกว่า 1.5 แสนรายมาลงที่ช่องทางนี้ทั้งหมด 

 


2. ไม่ต้องรีบแย่งลงทะเบียน เพราะมีระยะเวลา 1 เดือน ถึงวันที่ 31 ม.ค.2565 โดยไม่ได้มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือมีการจัดลำดับใครมาก่อนได้ก่อน   ดังนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเข้าไปลงทะเบียน

3. ผู้สมัครต้องเตรียมรูปทั้ง 4 รูปที่จะต้องใช้ในการลงทะเบียนให้พร้อมสมบูรณ์ ชัดเจน ก่อนที่จะเปิดเข้าไปลงทะเบียน 

สำหรับรูปที่จะใช้ลงทะเบียนประกอบด้วย

- รูปที่ถ่ายหน้าตรงของผู้ลงทะเบียน ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำกันแดด เว้นแต่เป็นผู้พิการทางสายตา 

- สำเนาบัตรประชาชน ด้านหน้าเต็มบัตร ต้องเห็นรายละเอียดของบัตรอย่างชัดเจน

- สำเนาทะเบียนบ้าน ต้องเห็นรายละเอียดของผู้ลงทะเบียนอย่างชัดเจน

- ระบุสถานที่สถานที่จำน่าย หากเป็นการขายอยู่กับที่ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนอยู่กับแผงที่ขาย ณ สถานที่ขายนั้น หากเป็นการขายแบบเร่ขาย ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนถือแผง ขณะเร่ขาย

- เลือกไปรษณีย์ที่รับสลากต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน

" ข้อมูลสำคัญที่ใช้การการลงทะเบียน คือ หมายเลขโทรศัพท์ จะต้อง ใช้ 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลข เป็นหมายเลขของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิไปจำหน่ายสลากตัวจริง เพราะต้องมีการยืนยันข้อมูลผ่าน OTP รวมทั้งเตรียมข้อมูลที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในการจัดส่ง และที่อยู่ในพื้นที่ขายสลากและยินยอมให้มีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลก่อนยืนยันการสมัคร โดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำข้อมูลรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดไปคัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ต่อไป"

 เงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัคร

 1.สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีและไม่เกิน 80 ปี หากอายุเกิน 70 ปีต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจำหน่ายสลากด้วยตนเองได้

 2.มีภูมิลำเนาในเขตที่ตนเองจะเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่สมัคร (ภูมิลำเนาให้ถือเอาตามทะเบียนบ้าน)

 3.มีความสามารถจำหน่ายสลากฯ ได้ด้วยตัวเอง ไม่เป็นโรคติดต่อ

 4.เป็นผู้ที่ได้รับสลากเพียงระบบเดียว คือ ไม่เป็นตัวแทนจำหน่าย และให้หมายความรวมถึงสมาชิกของตัวแทนจำหน่ายที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับการจัดสรรสลากจากสมาคมฯ มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลนั้น ๆ

5.ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลูกจ้างคู่สัญญาตามสัญญาจ้างเหมาบริการกับสำนักงานฯ หรือเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว

 6.ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

 7.ไม่เป็นพระภิกษุ สงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา เว้นแต่เป็นการบวชชั่วคราว

 8.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

 

สำหรับผู้พิการ ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการที่ออกโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหากไม่สามารถจำหน่ายสลากด้วยตัวเอง ต้องระบุผู้ดูแลที่แจ้งไว้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สามารถจำหน่ายสลากฯแทน และผู้ดูแลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 1. ด้วยที่มา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ภาพประกอบ  TNNONLINE 

ข่าวแนะนำ