TNN สะพานข้าม “เกาะช้าง” สร้างเสร็จปี 2576 หากผ่านทุกขั้นตอน

TNN

TNN Originals

สะพานข้าม “เกาะช้าง” สร้างเสร็จปี 2576 หากผ่านทุกขั้นตอน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น ศึกษาผลกระทบโครงการก่อสร้างทางพิเศษเชื่อมเกาะช้าง-จังหวัดตราด คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2576 มูลค่าโครงการกว่า 1 หมื่นล้านบาท

กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประสานงานในรายละเอียดกับกรมทางหลวงชนบท ในการดำเนินการสำรวจและออกแบบสะพานข้ามเกาะช้าง ตามข้อเสนอของจังหวัดตราด เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา รวม 6 บริษัท ดำเนินการรับฟังข้อคิดเห็นงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ จะมีทั้งคนเห็นด้วย และคนที่ไม่เห็นด้วย รวมทั้งแนวเส้นทางที่จะดำเนินการ  


ทั้งนี้การดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการศึกษาฯ รวม 2 ปี ก่อนที่จะขออนุมัติการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และขออนุมัติโครงการ ดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2576 คาดว่าจะมีมูลค่าของโครงการกว่า 10,000 ล้านบาท


ข่าวไวกับโมไนย เย็นบุตร จะมาสรุปเรื่องนี้ให้ฟัง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง