TNN คุ้มครองนักช้อป เปิดก่อนจ่าย ไม่ตรงปก ขอคืนเงินได้ l WEALTH LIVE

TNN

TNN Originals

คุ้มครองนักช้อป เปิดก่อนจ่าย ไม่ตรงปก ขอคืนเงินได้ l WEALTH LIVE

คุ้มครองนักช้อปออนไลน์ เปิดก่อนจ่าย สินค้าไม่ตรงปก ขอคืนเงินได้

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้บริโภคสามารถขอเปิดดูสินค้าได้ก่อนชำระเงินค่าสินค้า สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์จ่ายเงินปลายทางนั้น ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 ก.ค.67 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 ต.ค. 67 เป็นต้นไป

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง