TNN ครบรอบ 27 ปี วิกฤตต้มยำกุ้ง l WEALTH LIVE

TNN

TNN Originals

ครบรอบ 27 ปี วิกฤตต้มยำกุ้ง l WEALTH LIVE

ครบรอบ 27 ปี วิกฤตต้มยำกุ้ง

ย้อนกลับไปทบทวนจุดอ่อนของโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินไทยในเวลานั้นในวันที่ 2 ก.ค. 2540 ในวิกฤตต้มยำกุ้ง และเปรียบเทียบกับบริบทปัจจุบันเพื่อให้รู้เท่าทัน ป้องกันไม่ให้เกิดการเดินซ้ำรอยอดีต และเพื่อช่วยสนับสนุนเส้นทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าให้มีความต่อเนื่อง

ข่าวแนะนำ