TNN กองทุน TESG ใหม่ ลดหย่อนภาษีได้ 3 แสน ถือครอง 5 ปี l WEALTH LIVE

TNN

TNN Originals

กองทุน TESG ใหม่ ลดหย่อนภาษีได้ 3 แสน ถือครอง 5 ปี l WEALTH LIVE

กองทุน TESG ใหม่ ลดหย่อนภาษีได้ 3 แสน ถือครอง 5 ปี

กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมแถลงมาตรการขับเคลื่อนตลาดทุน ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญ คือการปรับเงื่อนไขกองทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีในปัจจุบันคือ ThaiESG ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการสงเสริมให้เกิดการออม ผ่านการลงทุนในตลาดทุน และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ระดมทุนให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

ข่าวแนะนำ