TNN นายกฯ ลั่นแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุก ตั้งเป้าเห็นผลชัดเจน 1 ก.ย. 67

TNN

TNN Exclusive

นายกฯ ลั่นแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุก ตั้งเป้าเห็นผลชัดเจน 1 ก.ย. 67

นายกฯ ลั่นแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุก ตั้งเป้าเห็นผลชัดเจน 1 ก.ย. 67

นายกฯ เน้นย้ำแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุก ตั้งเป้าเห็นผลชัดเจนภายใน 1 ก.ย. 67

นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. (วาระพิเศษ) โดยตั้งเป้าหมายที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในวันที่ 1 กันยายน 2567 พร้อมทั้งสั่งการให้ กอ.รมน. สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นในสังคม


การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการแก้ปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้บังคับการจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา โดยมีจังหวัดร้อยเอ็ดและน่านเป็นโมเดลในการแก้ปัญหาให้เป็นจังหวัดสีขาว


มาตรการด้านการป้องกันและปราบปราม

นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานปราบปรามทำการ X-ray ในพื้นที่เพื่อแยกผู้เสพออกมารับการบำบัด และขยายผลการจับกุมผู้ขายเพื่อดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด ซึ่งจะช่วยลดจำนวนผู้เสพและผู้ขายในระยะยาว


มาตรการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟู

ในด้านการบำบัดรักษา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม ร่วมกันจัดหาสถานที่บำบัดให้เพียงพอ และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน ช่วยในการส่งตัวผู้ผ่านการบำบัดคืนสู่ชุมชน พร้อมทั้งฝึกอาชีพและหางานให้มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพ


การป้องกันในกลุ่มเยาวชน

นายกรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการดูแลและป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการหามาตรการที่เหมาะสมในการสอดส่องดูแลสถานศึกษา และปลูกฝังค่านิยมใหม่ให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น การปฏิญาณตนหน้าเสาธง เป็นต้น


การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน

นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPI) ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และให้ กอ.รมน. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ ป.ป.ส. พร้อมทั้งรายงานผลอย่างต่อเนื่อง


การแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญของรัฐบาล  โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบเวลาไว้ภายในวันที่ 1 กันยายน 2567 นี้ ที่จะต้องเห็นผลสำเร็จที่เด่นชัดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง