TNN เปิดขั้นตอน-ภารกิจ เจาะลึก “สว. 2567”

TNN

TNN Exclusive

เปิดขั้นตอน-ภารกิจ เจาะลึก “สว. 2567”

เปิดขั้นตอน-ภารกิจ เจาะลึก “สว. 2567”

ทุกคนจับตาไปที่ การเลือก สว. ระดับประเทศ ในวันนี้ ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญของการเมืองไทย กับขั้นตอนสุดท้ายของ การได้มาซึ่ง สว.ชุดใหม่ 200 คน จาก 20 กลุ่มอาชีพ

เปิดขั้นตอน-ภารกิจ เจาะลึก “สว. 2567” จากผู้สมัครทั้งหมดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น : 46,206 คน


เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 67 มีการเลือกระดับอำเภอ รวม 928 อำเภอ เลือกเหลือ 23,645 คน


จากนั้น วันที้ 16 มิ.ย. 67 มีการเลือกระดับจังหวัด 77 จังหวัด เหลือ ผู้สมัคร 2,995 คน เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปในวันนี้

เปิดขั้นตอน-ภารกิจ เจาะลึก “สว. 2567”

26 มิ.ย. 67 เลือกระดับประเทศ

รอบที่ 1 : เลือกในกลุ่มเดียวกัน

ลำดับที่ 1-40 คือ ผู้ได้รับเลือกขั้นต้น

(ถ้าไม่ถึง 40 คน แต่มี 20 คนขึ้นไป ได้รับเลือกทั้งหมด ถ้าไม่ถึง 20 คน ให้นำรายชื่อที่เหลือมาเลือกใหม่ให้ครบ 20 คน)


จับสลากแบ่ง 4 สายเท่าๆ กัน 800 คน แบ่งเป็น 4 สาย เพื่อเลือกรอบ 2 แบบไขว้กลุ่ม


รอบที่ 2 : เลือกไขว้กลุ่ม คือ ให้เลือกผู้สมัครจากกลุ่มอื่นในสายเดียวกัน

ลำดับที่ 1-10 ของแต่ละกลุ่ม เท่ากับ 200 คน คือ ผู้ได้รับเลือกระดับประเทศ

(ลำดับ 11-15 คือลำดับสำรอง)

เปิดขั้นตอน-ภารกิจ เจาะลึก “สว. 2567”

ภารกิจสำคัญ สว.


1. การพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย

- การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

- การกลั่งกรองร่าง พ.ร.บ.ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ทั่วไป และร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย

- การอนุมัติพระราชกำหนด ได้แก่ พระราชกำหนดทั่วไป และ พระราชกำหนดเกี่ยวด้วยภาษีอาการหรือเงินตรา

- การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ


2. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

- การตั้งกระทู้ถาม

- การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา

- การเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภา

- การตั้งกรรมาธิการ


3. การให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบ ให้บุคคลดำรงตำแหน่ง

- ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

- คณะกรรมการการเลือกตั้ง

- ผู้ตรวจการแผ่นดิน

- คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


เรื่องโดย : นนท์สมร ศานติวงศ์สกุล 

ข่าวแนะนำ