TNN online เปิดประวัติ "เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ" ผู้ว่าแบงก์ชาติ

TNN ONLINE

TNN Exclusive

เปิดประวัติ "เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ" ผู้ว่าแบงก์ชาติ

เปิดประวัติ เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าแบงก์ชาติ

เปิดประวัติ "เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ" ผู้ว่าแบงก์ชาติ

เปิดประวัติ "เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ" ผู้ว่าแบงก์ชาติ

เปิดประวัติ เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าแบงก์ชาติ

ชื่อเล่น : นก

วัน เดือน ปีเกิด :  1  กุมภาพันธ์ 2508

อายุ : 58 ปี


ประวัติการศึกษา

2529

B.A. (Highest Honors) (Economics), Swarthmore College สหรัฐอเมริกา

2534

M.Phil. (Economics), Yale University สหรัฐอเมริกา

2537

Ph.D. (Economics), Yale University สหรัฐอเมริกา


ตำแหน่งทางสังคมและงานอื่นที่สำคัญ (ในปัจจุบัน)


กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก รรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย


ประวัติการทำงาน


2529 - 2531

Business Analyst, McKinsey & Co., New York สหรัฐอเมริกา

2541 - 2543

ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายการคลัง กระทรวงการคลัง

2535 - 2541 /  2544 - 2547

Senior Economist, World Bank, Washington DC สหรัฐอเมริกา

2548 - 2550

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 - 2551

อนุกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

2551 - 2552

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

2552 - 2554

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief Economist ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2554 - 2555

กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2543 - 2560

Visiting Professor of Economics สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554 - ม.ค. 2561

กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จำกัด

2555 - ก.พ. 2560

ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา

2560 - มี.ค. 2563

กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

2557 - ส.ค. 2563

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2557 - ก.ย. 2563

กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

2558 - ก.ย. 2563

กรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2559 - ส.ค. 2563

กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย


เปิดประวัติ เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าแบงก์ชาติ


รู้หรือไม่ ? ในยุควิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี 2540 “เศรษฐพุฒิ” เป็นหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยนาย ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้น แก้ปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้น  โดยรับตำแหน่งเป็น ‘ผู้อำนวยการร่วม’ สถาบันวิจัยนโยบายการคลัง กระทรวงการคลัง ทำงานร่วมกับ ‘วิรไท สันติประภพ’ ผู้ว่าการธปท. ในขณะนั้น

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง