TNN online "ทางรัฐ" แอปที่จะช่วยให้เราเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ทั้งหมด

TNN ONLINE

Tech

"ทางรัฐ" แอปที่จะช่วยให้เราเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ทั้งหมด

DGA เปิดตัวแอป "ทางรัฐ" เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้กว่า 30 รายการ

DGA หรือ สพร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดตัวแอป "ทางรัฐ" แอปสำหรับใช้บริการต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยเบื้องต้นมีบริการดังนี้


  • ตรวจสอบสิทธิในการรักษาพยาบาล
  • ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
  • ตรวจสอบสิทธิ์วัยแรกเกิด
  • ดูหนังสือรับรองผลฯ O-Net
  • ตรวจสอบเครดิตบูโร
  • ตรวจสอบยอดเงินผู้ชราภาพ

ทางรัฐ แอปที่จะช่วยให้เราเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ทั้งหมด


และอื่น ๆ อีกกว่า 30 รายการ พร้อมเพิ่มขึ้นอีกแต่ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาในตอนนี้ โดยตั้งเป้าเป็นแอปที่จะรวมบริการของภาครัฐไว้ทั้งหมด ใครสนใจเข้าไปโหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android การใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายบัตรประชาชน มาพร้อมระบบสแกนใบหน้าอย่างสมบูรณ์ สนใจดาวน์โหลด


ทางรัฐ แอปที่จะช่วยให้เราเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ทั้งหมด


แอปทางรัฐเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่ ต้องการให้รัฐบาลกลายเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งทางรัฐบาลพยายามเร่งผลักดันมาโดยตลอด เพื่อการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น ลดข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนให้เกิดการขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที่ตรงกับความ ต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ พร้อมกับสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินงานไปได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง