TNN online SCG-รัฐ-ประชาสังคม ยก “สระบุรี” ต้นแบบ “เมืองคาร์บอนต่ำ”​ แห่งแรกของไทย พร้อมเสนอ 4 แนวทางคาร์บอนต่ำให้นายกฯ 5 ตุลาคมนี้

TNN ONLINE

Tech

SCG-รัฐ-ประชาสังคม ยก “สระบุรี” ต้นแบบ “เมืองคาร์บอนต่ำ”​ แห่งแรกของไทย พร้อมเสนอ 4 แนวทางคาร์บอนต่ำให้นายกฯ 5 ตุลาคมนี้

SCG-รัฐ-ประชาสังคม ยก “สระบุรี” ต้นแบบ “เมืองคาร์บอนต่ำ”​ แห่งแรกของไทย พร้อมเสนอ 4 แนวทางคาร์บอนต่ำให้นายกฯ 5 ตุลาคมนี้

เอสซีจี (SCG) พร้อมภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาสังคมอีก 500 คน ร่วมสร้าง “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกในไทย พร้อม 4 ข้อเสนอสู่สังคมคาร์บอนต่ำเสนอนายกฯ 5 ตุลาคมนี้

SCG-รัฐ-ประชาสังคม ยก “สระบุรี” ต้นแบบ “เมืองคาร์บอนต่ำ”​ แห่งแรกของไทย พร้อมเสนอ 4 แนวทางคาร์บอนต่ำให้นายกฯ 5 ตุลาคมนี้


SCG, ภาครัฐ, เอกชน และประชาสังคมกว่า 500 คน ผสานความร่วมมือ ระดมสมองด้วยการพัฒนา “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” เมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ในปี 2065 พร้อมเสนอ 4 แนวทาง เร่งเปลี่ยนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ต่อนายกรัฐมนตรี “เศรษฐา ทวีสิน” ในงาน ESG Symphosium ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 5 ตุลาคมนี้

SCG-รัฐ-ประชาสังคม ยก “สระบุรี” ต้นแบบ “เมืองคาร์บอนต่ำ”​ แห่งแรกของไทย พร้อมเสนอ 4 แนวทางคาร์บอนต่ำให้นายกฯ 5 ตุลาคมนี้

4 ข้อเสนอสู่สังคมคาร์บอนต่ำของ SCG และพันธมิตร

 นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “ขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ภาวะโลกเดือด (Global Boiling) ซึ่งส่งผลกระทบที่เร็วและรุนแรงขึ้นต่อทุกชีวิตในโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เอสซีจีจึงเชิญชวนภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมกว่า 500 คน ระดมสมองหาแนวทางกู้วิกฤตดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรี ในงาน ESG Symposium 2023 วันที่ 5 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ผ่าน 4 แนวทาง ดังนี้


  1. ร่วมสร้าง “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” เมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว เกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  2. เร่งผลักดันระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นวาระแห่งชาติ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจจากวัสดุที่ใช้แล้ว นำร่อง 3 อุตฯหลัก บรรจุภัณฑ์-ยานยนต์-ก่อสร้าง
  3. เปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดและยั่งยืน ปลดล็อกข้อจำกัด เปิดเสรีซื้อ-ขายไฟพลังงานสะอาดด้วยระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานสะอาด และส่งเสริมพลังงานทางเลือก
  4. ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้พึ่งพาตนเองได้ด้วยความรู้เทคโนโลยีลดคาร์บอน แหล่งเงินทุนสิ่งแวดล้อม


โดยทั้ง 4 ข้อเสนอ จะกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี ภายในงานSG Symphosium ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 5 ตุลาคมนี้ โดยมีนายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เป็นตัวแทนในการยื่นข้อเสนอ


“สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทย

จังหวัดสระบุรี ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ปล่อยคาร์บอนสูงมากในประเทศไทย โดยร้อยละ 80 ของการผลิตซีเมนต์ทั้งประเทศนั้นเกิดขึ้นในจังหวัดสระบุรี SCG และพันธมิตรจึงถือเป็นความท้าทาย ในการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำให้เกิดขึ้นจริง เพื่อใช้เป็นต้นแบบให้กับทั้งประเทศ


ดร.กิตติพงค์ พร้อมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มองว่า สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ เป็นความท้าทายสำคัญของไทยในการสร้างเมืองที่เป็น Net Zero แห่งแรกของประเทศ โดยมีแนวทางตัวอย่างจากทุกภาคส่วน เช่น ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Biomass Pellets) จากซากพืชในกลุ่มการเกษตร การลดการใช้น้ำด้วยการทำนาเปียกสลับแห้ง การปลูกป่าชุมชน 38 แห่งทั่วสระบุรี

SCG-รัฐ-ประชาสังคม ยก “สระบุรี” ต้นแบบ “เมืองคาร์บอนต่ำ”​ แห่งแรกของไทย พร้อมเสนอ 4 แนวทางคาร์บอนต่ำให้นายกฯ 5 ตุลาคมนี้

การผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ “วาระแห่งชาติ”

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมี 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ และก่อสร้าง ซึ่งภาครัฐควรส่งเสริมและผลักดันไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ


นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี รองผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การขยายผลไปสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ต้องกำหนดกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานคัดแยก จัดเก็บขยะ ให้เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ ตลอดจนสร้าง Eco System (ระบบนิเวศ) ที่สนับสนุนสิทธิประโยชน์ในการลงทุนและพัมนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน”

SCG-รัฐ-ประชาสังคม ยก “สระบุรี” ต้นแบบ “เมืองคาร์บอนต่ำ”​ แห่งแรกของไทย พร้อมเสนอ 4 แนวทางคาร์บอนต่ำให้นายกฯ 5 ตุลาคมนี้

พลังงานต้องเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาด และยั่งยืน

หนึ่งในการผลักดันพลังงานสะอาดและยั่งยืนที่สำคัญคือการปลดล็อกข้อจำกัดในการเลือกใช้พลังงานสะอาด เช่น การเปิดเสรีซื้อ-ขายไฟพลังงานสะอาดด้วยระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานสะอาด และส่งเสริมพลังงานทางเลือก


นายเจริญชัย เฉลียวเกรียงไกร ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.สระบุรี กล่าวว่า “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Grid Modernization) จะทำให้ทั้งภาครัฐ เอกชนใช้เครือข่ายไฟฟ้าร่วมกัน เพื่อให้เข้าถึงและใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการใช้พื้นที่ว่างเปล่าเพื่อกักเก็บพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ และปรับปรุงนโยบายและสิทธิประโยชน์ที่จูงใจให้ใช้พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพิ่มจากร้อยละ 13 เป็นร้อยละ 50 ในปี 2050”

SCG-รัฐ-ประชาสังคม ยก “สระบุรี” ต้นแบบ “เมืองคาร์บอนต่ำ”​ แห่งแรกของไทย พร้อมเสนอ 4 แนวทางคาร์บอนต่ำให้นายกฯ 5 ตุลาคมนี้

“กลุ่มเปราะบาง” กับทุนแลเทคโนโลยีลดคาร์บอนไปด้วยกันได้

SCG เชื่อว่าการช่วยเหลือทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้มีความตระหนักรู้

เข้าถึงเทคโนโลยีลดคาร์บอนและแหล่งเงินทุนสิ่งแวดล้อมจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบคาร์บอนต่ำ สร้างความสมดุลให้สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจ BCG


นางสาวจิตใส สันตะบุตร คนรุ่นใหม่ใจรักษ์โลก กลุ่ม SDG7 Global Youth Ambassador for Southeast Asia กล่าวว่า “กลุ่มเปราะบางที่ขาดทรัพยากร และความรู้ความเข้าใจในการปรับตัว ได้แก่ SMEs แรงงาน เกษตรกร และชุมชน ควรได้รับจัดสรรความช่วยเหลือ ให้เข้าถึงเทคโนโลยีลดคาร์บอนและแหล่งเงินทุนสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีมากถึง 52 ล้านล้านบาท”


นางสาวจิตใส กล่าวเสริมว่า “ขอเสนอให้ไทยตั้งเป้าขอรับเงินสนับสนุนโครงการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ปีละ 350,000 ล้านบาท เช่น กองทุนนวัตกรรมจัดการน้ำให้กลุ่มเกษตรกรรับมือสภาพภูมิอากาศแปรปรวน กองทุนฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าพร้อมสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต”

SCG-รัฐ-ประชาสังคม ยก “สระบุรี” ต้นแบบ “เมืองคาร์บอนต่ำ”​ แห่งแรกของไทย พร้อมเสนอ 4 แนวทางคาร์บอนต่ำให้นายกฯ 5 ตุลาคมนี้

SCG มั่นใจ 4 ข้อเสนอ ถึงมือนายกฯ และมีการเปลี่ยนแปลง

ในงานแถลงข่าวของเอสซีจีได้ย้ำผ่านการตอบคำถามกับสื่อมวลชนว่าการบูรณาการการทำงานกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริง โดยยกตัวอย่าง “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” อีกครั้งว่าได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน รวมถึงกองทัพที่เข้ามาช่วยเป็นกำลังและประสานงานต่าง ๆ อีกทั้งทั้ง 4 ข้อเสนอ และสอดรับกับวิสัยทัศน์ที่ นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” กล่าวในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 78 ด้วย


“ผมเชื่อมั่นว่า หากทุกภาคส่วนร่วมมือบูรณาการกันอย่างแท้จริง ไม่มองเป้าหมายแค่เพื่อตัวเอง หรือเป้าหมายขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เพื่อความอยู่รอดของประเทศ และโลกของเรา ร่วม-เร่ง-เปลี่ยนแก้วิกฤติโลกเดือด โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโต พร้อมโลว์คาร์บอนเป็นจริงได้แน่นอน” นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวปิดท้ายในงาน

SCG-รัฐ-ประชาสังคม ยก “สระบุรี” ต้นแบบ “เมืองคาร์บอนต่ำ”​ แห่งแรกของไทย พร้อมเสนอ 4 แนวทางคาร์บอนต่ำให้นายกฯ 5 ตุลาคมนี้

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ SCG


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง