TNN online “ครม.เศรษฐา 1” : ส่องประวัติ รมต. อว. - DES คนใหม่ ผู้กำหนดทิศทางวิทย์-เทคฯ ไทย

TNN ONLINE

Tech

“ครม.เศรษฐา 1” : ส่องประวัติ รมต. อว. - DES คนใหม่ ผู้กำหนดทิศทางวิทย์-เทคฯ ไทย

“ครม.เศรษฐา 1” : ส่องประวัติ รมต. อว. - DES คนใหม่ ผู้กำหนดทิศทางวิทย์-เทคฯ ไทย

TNN Tech รวบรวมข้อมูลประวัติและการทำงานของรมต. อว. และกระทรวง DES คนใหม่ หลังได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในครม.เศรษฐา 1 อย่างเป็นทางการ

“ครม.เศรษฐา 1” : ส่องประวัติ รมต. อว. - DES คนใหม่ ผู้กำหนดทิศทางวิทย์-เทคฯ ไทย

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ทูลเกล้าฯ ไปนั้น TNN Tech จึงได้รวบรวมข้อมูลประวัติที่มาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DES คนใหม่ในยุคของ “ครม.เศรษฐา 1”


ประวัติรมต. อุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม “ครม.เศรษฐา 1”

ข้อมูลทั่วไป

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย นั่งตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคคู่กับการเป็นโฆษกของพรรคภูมิใจไทย จบการศึกษาในระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการทำงาน

ก่อนหน้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี เคยเป็นผู้จัดการ ส่วนงานจัดซื้อเครื่องจักรและเคมีภัณฑ์ บริษัท อะโรเมติกส์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือปตท. และเคยเป็นประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO) บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค ที่เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรายใหญ่ของประเทศ


ประวัติรมต. DES “ครม.เศรษฐา 1”

ข้อมูลทั่วไป

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นนักการเมืองพรรคเพื่อไทยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันเป็นเลขาธิการของพรรคเพื่อไทย

ประวัติการทำงาน

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามฟอกเงิน และยาเสพติด ในสภาผู้แทนราษฎร และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ครม.ยิ่งลักษณ์ 3) ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ในปัจจุบัน


จับตาการทำงาน อว. และ DES ในยุค "ครม.เศรษฐา 1"

โดยทั้งสองกระทรวงนั้นเป็นกลไกของรัฐที่สำคัญต่อการพัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งทั้ง 2 กระทรวง ต่างเป็นกระทรวงใหม่ในยุคของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามนโยบายในขณะนั้น


ทั้งนี้ อว. เป็นการยุบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเข้าด้วยกัน ส่วน DES เป็นการขยายขอบเขตงานของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิมให้ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาสังคมมากขึ้น ซึ่งเป็นที่จับตาว่าการบริหารงานของทั้ง 2 กระทรวง จะส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทยบ้างในอนาคต


ที่มาข้อมูล Wikipedia, พรรคเพื่อไทยกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.)กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES)

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง