TNN online จีนแหล่งแร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earth) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

TNN ONLINE

Tech

จีนแหล่งแร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earth) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

จีนแหล่งแร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earth) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ประเทศจีนแหล่งแร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earth) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากถึง 44 ล้านตัน

แหล่งแร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earth) หนึ่งในกลุ่มแร่ธาตุที่หายากมากที่สุดในโลก ซึ่งคาดว่าจะเป็นวัสถุดิบสำคัญที่จะมีมูลค่าสูงในอนาคต ปัจจุบันจากการสำรวจโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาพบว่าประเทศจีน กลายเป็นแหล่งแร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earth) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากถึง 44 ล้านตัน


สำหรับแหล่งแร่แรร์เอิร์ธที่มีขนาดรองลงไปเป็นพื้นที่บริเวณประเทศเวียดนามโดยมีแหล่งแร่ปริมาณครึ่งหนึ่งของประเทศจีนหรือประมาณ 22 ล้านตัน ส่วนแหล่งแร่แรร์เอิร์ธในประเทศอื่น ๆ เช่น สวีเดน เป็นแหล่งแร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earth) ขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ประมาณ 1 ล้านตัน 


กลุ่มประเทศยุโรปเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการปริมาณแร่แรร์เอิร์ธสูงจากประเทศจีน โดยนำเข้าในแต่ละปีกว่า 98% ประเทศจีนเป็นผู้ผลิตแร่แรร์เอิร์ธอันดับ 1 ของโลก โดยคิดเป็นสัดส่วน 61% ของตลาด ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ผลิตแร่แรร์เอิร์ธอันดับที่ 2 คิดเป็นสัดส่วน 15.5% ของตลาด


แหล่งแร่แร์เอิร์ธ (Rare Earth) ขนาดใหญ่ของโลก

1. ประเทศจีน 44 ล้านตัน

2. ประเทศเวียดนาม 22 ล้านตัน

3. ประเทศบราซิล 21 ล้านตัน

4. ประเทศรัสเซีย 21 ล้านตัน


อันดับประเทศที่ผลิตแร่แร์เอิร์ธ (Rare Earth)

1. ประเทศจีน 61%

2. ประเทศสหรัฐอเมริกา 15.5%

3. ประเทศเมียนมาร์ 9.4%

4. ประเทศออสเตรเลีย 8.0%

5. ประเทศอื่น ๆ 6.1%


รู้หรือไม่ ? : แร่แร์เอิร์ธ (Rare Earth) แร่ธาตุที่หาพบได้ยากบนโลกและถูกใช้งานในเทคโนโลยีโลกอนาคต เช่น กังหันลม หน้าจอโทรศัพท์สมาร์ตโฟน และแม้แต่มอเตอร์ไฟฟ้า


จีนแหล่งแร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earth) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก


ที่มาของข้อมูล  Statista

ที่มาของรูปภาพ  gettyimage.com, unsplash.comข่าวที่เกี่ยวข้อง