TNN online ทดสอบหุ่นยนต์การเกษตรโซลิก (Solix) ในพื้นที่ปลูกพืชประเทศแคนาดา

TNN ONLINE

Tech

ทดสอบหุ่นยนต์การเกษตรโซลิก (Solix) ในพื้นที่ปลูกพืชประเทศแคนาดา

ทดสอบหุ่นยนต์การเกษตรโซลิก (Solix) ในพื้นที่ปลูกพืชประเทศแคนาดา

หุ่นยนต์การเกษตรโซลิก (Solix) ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ล้อขนาดเล็ก 4 ล้อ โครงสร้างของหุ่นยนต์ยกสูงขึ้นจากพื้นเพื่อไม่ให้รบกวนการเจริญเติบโตของพืช

ปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์มาใช้งานในภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดบริษัทโซลินเอฟเทค (Solinftec) ประเทศแคนาดา นำหุ่นยนต์การเกษตรโซลิก (Solix) ไปทดสอบการใช้งานในพื้นที่ปลูกพืชเพื่อรวบรวมข้อมูลและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์การเกษตรที่มีความสามารถสูงสุด สอดคล้องกับวิธีการปลูกพืชยุคใหม่และช่วยเกษตรกรประหยัดเวลาการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย 


หุ่นยนต์การเกษตรโซลิก (Solix) ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ล้อขนาดเล็ก 4 ล้อ โครงสร้างของหุ่นยนต์ยกสูงขึ้นจากพื้นเพื่อให้สามารถวิ่งผ่านแปลงปลูกพืชโดยไม่รบกวนการเจริญเติบโต หุ่นยนต์ได้รับการติดตั้งกล้องบันทึกภาพและเซนเซอร์ตรวจจับวัดค่าต่าง ๆ ของพื้นที่ปลูกพืช 


ระบบประมวลผลของหุ่นยนต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ Ai ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาชื่อว่า ALICE บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของพืช ข้อมูลจำนวนวัชพืช ข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแมลง ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกพืชถูกแสดงผลอย่างถูกต้อง เพื่อวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารจัดการปุ๋ยหรือการรดน้ำตามปริมาณที่ถูกต้อง รวมไปถึงการลดปริมาณการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช 


จุดแข็งของระบบปัญญาประดิษฐ์ Ai ชื่อ ALICE ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาอยู่ที่ความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว 35,000 ครั้งต่อวัน โดยรองรับข้อมูลเกี่ยวกับพืชด้านต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 10,000 ล้านชุดข้อมูลต่อวัน การแสดงผลข้อมูลบอกรายละเอียดช่วงเวลา สถานที่และวิธีการที่ต้องใช้กับพืช ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกตลอดเวลา เช่น สภาพอากาศ ความชื้น กระประมวลผลและตัดสินใจเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ตามเวลาจริงเพื่อลดข้อผิดพลาด


อย่างไรก็ตามการทดสอบในครั้งนี้ บริษัทโซลินเอฟเทค (Solinftec) ยังไม่เปิดเผยข้อมูลของเทคโนโลยีหุ่นยนต์การเกษตรโซลิก (Solix) ออกมามากนัก และกระบวนการพัฒนาหุ่นยนต์ยังอยู่ในช่วงของการทดสอบใช้งานจริงภาคสนาม หากประสบความสำเร็จหุ่นยนต์อาจถูกนำมาใช้งานจริงในพื้นที่เพาะปลูกพืชขนาดใหญ่ เช่น ทุ่งข้าวสาลี ในประเทศแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา


ที่มาของข้อมูล newatlas.com

ที่มาของรูปภาพ solinftec.com 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง