TNN online เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และส.ก.

TNN ONLINE

Tech

เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และส.ก.

เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และส.ก.

สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และส.ก. ผ่านเว็บไซต์

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2022 ที่จะถึงนี้ เวลา 08.00-17.00 น. จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


1.มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง คือเกิดก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2004

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง (สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2021 และผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.ก.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่ ก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2021) 

4.คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด


ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และส.ก. ได้เองง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่นี่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/

เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และส.ก.


อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2022 โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย


หากผู้มีสิทธิไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน คือช่วงวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2022 และช่วงวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2022


ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร