TNN online เผยหนังสือยกเลิกเรียก “สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน” อำนวยความสะดวกปชช.

TNN ONLINE

Social Talk

เผยหนังสือยกเลิกเรียก “สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน” อำนวยความสะดวกปชช.

เผยหนังสือยกเลิกเรียก “สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน” อำนวยความสะดวกปชช.

เพจดังเผยหนังสือกรมการปกครอง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หวังลดภาระประชาชน เนื่องจากเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนและสิ้นเปลือง

วันนี้ ( 13 ต.ค.อ64 ) เพจ"หมอแล็บแพนด้า" ของ นักเทคนิคการแพทย์ ภาคภูมิ เดชหัสดิน หัวหน้างานตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิตวิธีอณูชีววิทยา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้โพสต์หนังสือ ระบุใจความว่า

"ประกาศจากกรมการปกครอง เรื่องการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 3 ฉบับ ด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนวจของกรมการปกครองเป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรุปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโนบาย Thailand 4.0 (และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน) (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดภาระของประชาชน จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้"

เผยหนังสือยกเลิกเรียก “สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน” อำนวยความสะดวกปชช.ข้อมูลจาก : หมอแล็บแพนด้า

ภาพจาก : หมอแล็บแพนด้า / ช่างภาพ TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง