TNN online โซเชียลหนุน #สมรสเท่าเทียม ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์

TNN ONLINE

Social Talk

โซเชียลหนุน #สมรสเท่าเทียม ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์

โซเชียลหนุน #สมรสเท่าเทียม ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์

โซเชียลคึกคักหนุนแฮชแท็ก "สมรสเท่าเทียม" หลังสภาเปิดรับความเห็นแก้กฎหมายจดทะเบียนสมรส

วันนี้ ( 7 ก.ค. 63 )แฮชแท็ก #สมรสเท่าเทียม กลายเป็นเทรนด์ฮิตในทวิตเตอร์ไทย ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้ หลังมีผู้เชิญชวนให้ชาวโซเชียลร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย "สมรส" เพื่อให้บุคคลเพศเดียวกันและต่างเพศ สามารถหมั้นและสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 


อีกทั้งมีการเสนอให้ปรับถ้อยคำจาก "ชาย - หญิง" เป็น "ผู้หมั้น - ผู้รับหมั้น" เปลี่ยนจากคำว่า "สามี - ภรรยา" เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง "คู่สมรส" เพื่อผลักดันความเท่าเทียมในการสมรสของคนทุกเพศ


โดยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่ นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ เป็นผู้เสนอ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป บรรพ 5 ครอบครัวและบรรพ 6 มรดก


สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ อาทิ


– ขอแก้ไขให้บุคคลทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ สามารถหมั้นและสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


– เมื่อบุคคลหมั้นหรือสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเดิมกำหนดว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา เป็น ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส


– ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา เปลี่ยนเป็นใช้คำว่า ทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส


– การแบ่งมรดกของผู้ตายที่มีคู่สมรส ขอแก้ไขถ้อยคำในหลายมาตราที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว่า สามีและภรรยา เป็นคำว่า คู่สมรส


สำหรับประเด็นในการรับฟังความคิดเห็นนั้น ประกอบด้วย


– ควรแก้ไขให้บุคคลไม่ว่าจะเป็น ‘เพศเดียวกัน’ และ ‘ต่างเพศ’ สามารถทำการหมั้นกันได้หรือไม่


– ควรแก้ไขให้บุคคลไม่ว่าจะเป็น ‘เพศเดียวกัน’ หรือ ‘ต่างเพศ’ สามารถสมรสกันได้ ตามกฎหมายหรือไม่


– ควรแก้ไขอายุบุคคลที่จะทำการสมรสกันได้ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปหรือไม่


– ควรแก้ไขให้คู่สมรสทั้งที่เป็นเพศเดียวกันและต่างเพศ มีสิทธิ หน้าที่ ความสัมพันธระหว่างกันเหมือนสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาหรือไม่


ผู้สนใจตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่เว็บไซต์ : https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=94&fbclid=IwAR0dJM2EO8hq_v_PTfJSS5iSsEvc-7pEFr1tr1DsXK-i7SoNhjpga9fayb4


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline


ข่าวที่เกี่ยวข้อง