TNN online วันนี้วันอะไร วันคนพิการสากล ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันคนพิการสากล ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคม

วันนี้วันอะไร วันคนพิการสากล ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคม

วันคนพิการสากลตรงกับวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจปัญหาความพิการและการระดมการสนับสนุนสำหรับศักดิ์ศรี สิทธิ และความเป็นอยู่ของผู้พิการ

รู้หรือไม่ นอกจากวันคนพิการแห่งชาติแล้ว โลกของเรายังมี วันคนพิการสากล อีกด้วย วันคนพิการสากลตรงกับวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ (World Programme of Action concerning Disabled Persons) พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากล


การเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลของสหประชาชาติเพื่อต้องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการทั่วโลก โดยเปิดโอกาสให้แต่ละภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่อยู่บนพื้นฐานสิทธิอย่างเป็นรูปธรรมและได้มาตรฐานระดับสากล


อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อวันคนพิการในแต่ละปี เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ศักดิ์ศรี และความยุติธรรมเพื่อคนทั้งมวล


จากการสำรวจทางสถิติขององค์การสหประชาชาติ พบว่า กลุ่มประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก มีจำนวนประชากรที่เป็นบุคคลพิการมากที่สุดในโลก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากปัญหาของความยากจน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุ และผลของสงคราม องค์การสหประชาชาติจึงเร่งตระหนักที่หาหนทางวิธีการแก้ไขป้องกันโดยเร็ว เพื่อที่จะลดจำนวนของผู้พิการลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

วันนี้วันอะไร วันคนพิการสากล ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคม

ที่มาภาพธงคนพิการ : wikipedia

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกได้มีแนวนโยบายที่จะเร่งผลักดันและส่งเสริมคนพิการให้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละชาติ ตั้งคณะกรรมการประสานงานให้ความร่วมมือช่วยเหลือคนพิการและองค์การต่างๆ ที่จะร่วมมือสร้างชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล ตลอดจนเร่งพัฒนาส่งเสริมให้คนพิการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้รับการฟื้นฟู บำบัดรักษา การศึกษา การฝึกฝีมือและอาชีพ หรือแม้กระทั่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ทั้งทางการกีฬา วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อม


โดยในด้านการกีฬาได้มีการส่งเสริมและให้โอกาสคนพิการได้แสดงความสามารถ ตั้งแต่การแข่งขันกีฬาระดับประเทศ ระดับโลก ซึ่งนานาประชาชาติได้ให้โอกาสในด้านกีฬาต่างๆ เช่น การจัดงานแข่งขันเฟสปิกเกม การว่ายน้ำคนพิการ วิ่งมาราธอนคนพิการ สำหรับการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกม (Fespic Games-FarEast and South Pacific Games for the Disabled) เป็นกีฬาของคนพิการในประเทศที่อยู่ในตะวันออกไกลและแปซิฟิกตอนใต้ ได้จัดเป็นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2518 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 973 คนจาก 18 ประเทศ


ทั้งนี้ นอกจากเฟสปิกเกมแล้ว ยังมี พาราลิมปิกเกม ที่เป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการหลายประเภทจากทั่วโลก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (International Paralympic Committee; IPC) และในปัจจุบัน กีฬาพาราลิมปิกจะจัดขึ้น หลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสิ้นสุดลง และประเทศเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกครั้งนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกด้วย


ที่มาข้อมูล : wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ