TNN online วันนี้วันอะไร วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน

วันนี้วันอะไร วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือภายในประเทศไทย

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น วันวชิราวุธ วันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6


เพราะอะไรถึงเป็นวันวชิราวุธ

วันวชิราวุธตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ และศิลปวัฒนธรรม


ประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง พระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 เมื่อเจริญพระชนมายุครบเดือน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ”

วันนี้วันอะไร วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน

พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้านการศึกษา

ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึ้นเป็นโรงเรียนในพระองค์ แทนการสร้างวัดประจำรัชกาล เพราะทรงเห็นว่าในสมัยก่อนการสร้างวัดมีขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานศึกษา จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสถานศึกษาขึ้นโดยตรง และต่อมาได้ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็น "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยและทรงตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา


ด้านกิจการเสือป่าและลูกเสือ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ให้ได้รับการฝึกหัดทหาร เพื่อให้เป็นราษฎรที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และส่งเสริมความสามัคคี ซึ่งเหล่าเสือป่าจะมีหน้าที่ในการรักษาความสงบทั่วไปในเมือง และได้ทรงก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เพื่อฝึกให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ สามัคคี ดังที่ได้พระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์"


ด้านการคมนาคม

ในปี พ.ศ.2460 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รวมกรมรถไฟที่เคยแยกกันเป็น "กรมรถไฟหลวง" และเริ่มเปิดการเดินรถไฟสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และรถด่วนระหว่างประเทศจากธนบุรีเชื่อมไปถึงปีนังและสิงคโปร์ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานพระราม 6 เพื่อเชื่อมทางรถไฟไปยังภูมิภาคอื่น


ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

ในปี พ.ศ.2455 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งวชิรพยาบาลและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขึ้น อีกทั้งทรงเปิดสถานเสาวภา ในปี พ.ศ.2465 เพื่อรักษาคนที่ถูกสัตว์ร้ายกัด


ด้านการปกครอง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนแปลงคำเรียกชื่อ "เมือง" เป็น "จังหวัด" และจัดตั้งเมืองจำลอง "ดุสิตธานี" ขึ้นในปี พ.ศ.2461 ภายในพระราชวังดุสิต ก่อนจะย้ายมาที่พระราชวังพญาไทในปีถัดมา


กิจกรรมในวันวชิราวุธมีอะไรบ้าง

ในแต่ละปีของวันวชิราวุธเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จะจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


ที่มาข้อมูล : สำนักงานวัฒนธรรม

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง