TNN online ผู้ประกอบการควรรู้ เปิดวิธีขึ้นทะเบียนลูกจ้างประกันสังคม

TNN ONLINE

สังคม

ผู้ประกอบการควรรู้ เปิดวิธีขึ้นทะเบียนลูกจ้างประกันสังคม

ผู้ประกอบการควรรู้ เปิดวิธีขึ้นทะเบียนลูกจ้างประกันสังคม

สถานประกอบการที่มีพนักงานต้องดูแลพนักงานให้ได้รับสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ซึ่งจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะหากไม่ให้สิทธิแก่พนักงานอาจทำให้บริษัทมีความผิดตามกฎหมายแรงงานได้

สถานประกอบการหรือบริษัทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน โดยนายจ้างจะต้องหักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างและนำส่งเงินสมทบส่วนของนายจ้างในจำนวนเท่ากับที่ลูกจ้างทั้งหมดถูกหักรวมกันพร้อมจัดทำเอกสารตามที่ประกันสังคมกำหนด โดยนำส่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัดด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์เป็นเงินสดหรือเช็คภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป


ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของสถานประกอบการ ทำอย่างไร

1. เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกหน้าจอทะเบียนผู้ประกันตน โดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03)

ผู้ประกอบการควรรู้ เปิดวิธีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสถานประกอบการ

2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการ ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1- 03) และเลือกสถานประกอบการที่ต้องการดำเนินงานด้านทะเบียน

3. คลิกปุ่มตกลง ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลซึ่งจะแสดงรายละเอียดของสถานประกอบการที่เลือก
ผู้ประกอบการควรรู้ เปิดวิธีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสถานประกอบการ

4. กรอกข้อมูลผู้ประกันตนและสถานภาพทางครอบครัว

5. เมื่อกรอกข้อมูลผู้ประกันตนรายแรกเรียบร้อย หากต้องการบันทึกข้อมูลผู้ประกันตนมากกว่า 1 คนให้คลิกปุ่ม ผู้ประกันตนถัดไป

ผู้ประกอบการควรรู้ เปิดวิธีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสถานประกอบการ

6. หลังจากกรอกข้อมูลผู้ประกันตนครบถ้วนแล้วให้คลิก ดำเนินการต่อ ระบบจะแสดงหน้าจอตรวจสอบข้อมูล

7. ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยและคลิกปุ่มดำเนินการ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูลพร้อมทั้งส่ง E-Mail เพื่อแจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03


ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้เคยมีบัตรรับรองสิทธิ ทำอย่างไร

1. เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบและคลิก ทะเบียนผู้ประกันตน ระบบจะแสดงหน้าจอทะเบียนผู้ประกันตน

ผู้ประกอบการควรรู้ เปิดวิธีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสถานประกอบการ

2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการ “บันทึกขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่เคยมีบัตรรับรองสิทธิแล้ว” และ เลือกสถานประกอบการที่ต้องการดำเนินงานด้านทะเบียน

3. คลิกปุ่มตกลง ระบบจะแสดงการบันทึกข้อมูล

ผู้ประกอบการควรรู้ เปิดวิธีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสถานประกอบการ

4. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนที่ต้องการขึ้นทะเบียนระบบจะดึงข้อมูลชื่อ นามสกุลของผู้ประกันตนมาแสดง

5. เลือกวันที่เข้าทำงานใหม่ ระบบจะแสดงหน้าจอตรวจสอบข้อมูล

ผู้ประกอบการควรรู้ เปิดวิธีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสถานประกอบการ

6. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม ดำเนินการต่อ ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึก ข้อมูล พร้อมทั้งส่ง E-Mail แจ้งรับข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03/1


ที่มาข้อมูล : คู่มือการใช้งานสำหรับสถานประกอบการ

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง