TNN online โอนเข้าพรุ่งนี้! เงินอุดหนุนบุตร พ.ย.นี้ 600 บาท ทั้งตรงงวด และ ตกเบิก

TNN ONLINE

สังคม

โอนเข้าพรุ่งนี้! เงินอุดหนุนบุตร พ.ย.นี้ 600 บาท ทั้งตรงงวด และ ตกเบิก

โอนเข้าพรุ่งนี้! เงินอุดหนุนบุตร พ.ย.นี้ 600 บาท ทั้งตรงงวด และ ตกเบิก

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 600 บาท ทั้งเบิกจ่ายตรงงวดและจ่ายตกเบิก

9 พฤศจิกายน 2564 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เงินอุดหนุนบุตร) เตรียมโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 600 บาท โดยโครงการฯจะเบิกจ่ายตรงงวดและจ่ายตกเบิกให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้


ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 - พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน

ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 ตุลาคม 2564 โดยจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ


ผู้มีสิทธิในการรับเงินอุดหนุนฯ จ่ายในอัตรา 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน จนมีอายุครบ 6 ปี และมีสิทธิได้รับเงินตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน ไม่ย้อนหลังไปจนถึงเดือนที่เด็กเกิดสำหรับปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2564) ดังนี้

-เดือนตุลาคม 2564 วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564

-เดือนพฤศจิกายน 2564 วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564

-เดือนธันวาคม 2564 วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564

-เดือนมกราคม 2565 วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565

-เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

-เดือนมีนาคม 2565 วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565

-เดือนเมษายน 2565 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565

-เดือนพฤษภาคม 2565 วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565

-เดือนมิถุนายน 2565 วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

-เดือนกรกฎาคม 2565 วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565

-เดือนสิงหาคม 2565 วันพุธ 10 สิงหาคม 2565

-เดือนกันยายน 2565 วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง