TNN online วันนี้วันอะไร 8 พฤศจิกายน วันแห่งชีวิตในเมืองใหญ่สากล

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร 8 พฤศจิกายน วันแห่งชีวิตในเมืองใหญ่สากล

วันนี้วันอะไร 8 พฤศจิกายน วันแห่งชีวิตในเมืองใหญ่สากล

วันแห่งชีวิตในเมืองใหญ่สากล ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันที่ส่งเสริมการริเริ่มวางแผนสร้างชุมชนที่น่าอยู่ โดยลักษณะของชุมชนน่าอยู่จะถูกผสมผสานอยู่ในเรื่องราว 5 ด้าน

รู้หรือไม่ ชุมชนที่น่าอยู่ทุกวันนี้มีวันที่เป็นจุดเริ่มต้นด้วยนะ ทุกวันที่ 8 พฤศจิกายนของทุกปีถือเป็นวันแห่งชีวิตในเมืองใหญ่สากล ซึ่งถือเป็นวันที่ส่งเสริมให้มีการริเริ่มการสร้างชุมชนที่น่าอยู่ขึ้นมา โดยวันแห่งชีวิตในเมืองใหญ่สากลเริ่มขึ้นเมื่อปี 2492 โดยศาสตราจารย์คาร์ลอส มาเรีย เดลลา เปาเลรา จากมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรสเป็นคนส่งเสริม เพื่อหวังให้ชุมชนที่อยู่อาศัยน่าอยู่ขึ้น


ลักษณะของเมืองน่าอยู่เป็นอย่างไร


ลักษณะของเมืองและชุมชนน่าอยู่จะถูกผสมผสานอยู่ในเรื่องราวต่างๆ 5 ด้าน คือ

1.ด้านสังคม

- ประชาชนได้รับการศึกษา รู้เท่าทันข่าวสาร

- มีบริการด้านสุขภาพและบริการที่จำเป็นอย่างพอเพียงและสะดวก

- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- มีคดีอาชญากรรม ยาเสพติดจำนวนน้อย

- ทุกคน ทุกฝ่ายในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

- สิทธิของประชาชนได้รับการคุ้มครอง


2.ด้านสิ่งแวดล้อม

- สามารถควบคุมของเสียในดิน ในน้ำ และในอากาศได้ และต้องไม่มีเสียงดังเกินไป

- เป็นเมืองที่ประชาชนมีจิตสำนึกและความภูมิใจในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

- ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและราคาไม่แพง


3.ด้านเศรษฐกิจ

- บรรยากาศที่ดีสำหรับการทำมาค้าขายและการลงทุน

- ค่าครองชีพไม่แพงและประชาชนมีงานทำ


4.ด้านกายภาพ

- เป็นเมืองที่มีระเบียบ มีการจัดสรรการใช้ที่ดินที่เหมาะสม

- มีบริการของภาครัฐ เช่น น้ำ ไฟ ถนน โทรศัพท์ อย่างเพียงพอต่อความต้องการ

- มีการเดินทางขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และไม่สิ้นเปลือง

- มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

- มีระบบบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะอย่างเหมาะสม


5.ด้านการบริหารจัดการ

- มีความโปร่งใสและยุติธรรม

- มีประสิทธิภาพและยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกๆขั้นตอน


ทั้งนี้ ชุมชนที่น่าอยู่คือชุมชนที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันสร้างชุมชนที่น่าอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข


ที่มาข้อมูล : https://sites.google

ที่มาภาพ : TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง