TNN online AJA ผนึก NT ใช้ 5G-Alibaba Cloud ผลักดัน Smart City ไทย

TNN ONLINE

สังคม

AJA ผนึก NT ใช้ 5G-Alibaba Cloud ผลักดัน Smart City ไทย

AJA ผนึก NT ใช้ 5G-Alibaba Cloud ผลักดัน Smart City ไทย

AJA ผนึกกำลัง NT ใช้ 5G กับเทคโนโลยีจาก Alibaba Cloud พัฒนา Smart City พร้อมพลิกโฉมสู่ “รัฐบาลดิจิทัล”

วันนี้( 28ต.ค.64 ) ที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้านเทคโนโลยี 5G สำหรับเมืองอัจฉริยะ” ระหว่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) กับ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AJA) โดยมีนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) และนายพิชัย ปัญจสังข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AJA) เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ดร.อมร มีมะโน ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ก่อตั้ง AJA

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT กล่าวว่า วัตถุประสงค์การเซ็นเอ็มโอยู ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการร่วมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดำเนินการต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีในภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติฯ และนโยบายของรัฐบาล แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย NT มีศักยภาพและพร้อมที่จะเป็นหน่วยสำคัญของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโทรคมนาคม อาทิ คลื่น เสาโทรคมนาคม สายไฟเบอร์ออฟติก ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม และสร้างความเชื่อมั่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

นายพิชัย ปัญจสังข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AJA) เปิดเผยว่า การร่วมมือครั้งนี้ ในส่วนของ AJA จะนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยของทาง Alibaba Cloud ที่มีความพร้อม จึงต้องร่วมกับทาง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งมีระบบ 5G ที่ทันสมัย เพื่อรองรับเทคโนโลยีของ Alibaba Cloud ในการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City

ส่วนขอบเขตการดำเนินงาน AJA รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาระบบปฏิบัติการด้าน Smart City โดยนำเทคโนโลยี 5G มาใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในด้านเทคโนโลยีที่มีมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงประชาชนและได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ การบริการ และอื่นๆ ที่ได้พัฒนาและใช้ได้ผลมาแล้วในหลายประเทศในด้าน Smart City เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาประเทศต่อไป

ขณะที่ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่า วันนี้ถือเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญขององค์กรและบริษัทพันธมิตรที่มีประสบการณ์ในการให้บริการเทคโนโลยีดิจิตอล วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเรา ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี 5G เป็นอย่างมาก โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผลักดันให้มีการนำระบบ 5G มาใช้ในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานด้าน 5G เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุคใหม่ นำไปสู่การเชื่อมต่อกับประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะระบบ 5G เป็นที่ยอมรับของประชาชน ในประเทศและโครงข่ายต่างๆของบริษัทอื่นๆที่ทำไว้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศและที่สำคัญซึ่งเป็นมิติใหม่ ที่มีบริษัทเอกชนคือ AJA ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อจะนำมาพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City คือ ต้องการทำให้เมืองที่เราอยู่เป็นเมืองที่สะดวกสบายขึ้น ใช้ชีวิตง่ายและปลอดภัยขึ้น โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งด้านดิจิตอลมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน


ข้อมูล: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ภาพ : พีอาร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวแนะนำ