TNN online เช็กเลยที่นี่! น้ำท่วม-ถนนขาดใน 13 จังหวัด สัญจรไม่ได้ 29 เส้นทาง

TNN ONLINE

สังคม

เช็กเลยที่นี่! น้ำท่วม-ถนนขาดใน 13 จังหวัด สัญจรไม่ได้ 29 เส้นทาง

เช็กเลยที่นี่! น้ำท่วม-ถนนขาดใน 13 จังหวัด สัญจรไม่ได้ 29 เส้นทาง

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2564 สัญจรผ่านไม่ได้ 29 สายทางในพื้นที่ 13 จังหวัด

วันนี้( 21 ต.ค.64) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (21 ต.ค. 64 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, นครสวรรค์ , อุทัยธานี, นครนายก, สระแก้ว, สุพรรณบุรี, นครปฐม และกาญจนบุรี รวม 64 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 35 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 29 สายทาง แบ่งเป็น

- น้ำท่วมสูง 21 สายทาง

- ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 6 สายทาง

- สะพานขาด/คอสะพานขาด /ทรุดตัว/กัดเซาะ 1 สายทาง

- ไหล่ทาง/คันทาง พังทลาย/ ดินไหล่เขาสไลด์ 1 สายทาง ดังนี้

1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)

2. สายทาง นว.017 สะพานบางเคียน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 -1+619)

3. สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201 – บ้านเขว้า อ.เมือง, บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+800 ถึง 3+900)

4. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

5. สายทาง ชย.3033 แยก ทล.225 - แยกทางหลวงชนบท ชย.3019 อ.บ้านเขว้า, หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 9+500 ถึง 10+100)

6. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)

7. สายทาง สร.012 ถนนเชิงลาดสะพานใหม่นาหนองไผ่ – กระโพ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 6+600)

8. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 65 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)

9. สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ - หนองเรือ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+600 ถึง 4+200)

10. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 90 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+300 ถึง 1+700)

11. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 1+900 ถึง 2+100)

12. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 5+400)

13. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 12+800 ถึง 13+000)

14. สายทาง ขก.2071 แยก ทล. 12 (กม.ที่ 492+750) – บ้านสามสวน หนองเรือ, บ้านแท่น จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 6+612 ถึง 7+751)

15. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

16. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

17. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 65 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+130 ถึง 3+220)

18. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 39 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+050)

19. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+075)

20. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 7+300)

21. สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 – บ้านเขาราบ อ.ยางราก จ.ลพบุรี น้ำกัดเซาะคอสะพาน (ช่วง กม.ที่ 1+130 ถึง 1+135)

22. สายทาง สพ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 333 – บ้านหนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 1+100)

23. สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย – บางเลน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+100 ถึง 0+800)

24. สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.บางเลน จ.นครปฐม น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+563)

25. สายทาง กจ.4022 แยก ทล.3443 - บ้านหนองไก่เหลือง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 4+885 ถึง 4+915)

26. สายทาง กจ.4041 แยก ทล.3199 – บ้านท่าลำใย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ดินไหล่เขาสไลด์ (ช่วง กม.ที่ 22+000 ถึง 25+000)

27. สายทาง กจ.4051 แยก ทล.3086 – บ้านสลอบ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+200 ถึง 2+300)

28. สายทาง กจ.4062 แยก ทล.3086 – บ้านหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+500)

29. สายทาง กจ.4063 แยก ทล.3086 - บ้านน้ำลัด อ.หนองปรือ, บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+300 ถึง 3+350)

กรมทางหลวงชนบท ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน โดย ทช.ได้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนทันที และเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติจะเร่งดำเนินการซ่อมแซม ฟื้นฟูให้เส้นทางกลับมาใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146
ข้อมูลจาก กรมทางหลวงชนบท

ภาพจาก กรมทางหลวงชนบท

ข่าวแนะนำ