TNN online วันนี้วันอะไร วันสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม

วันนี้วันอะไร วันสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม

วันสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 24 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ เพื่อระลึกถึงและเฉลิมฉลองแก่องค์การสหประชาชาติให้ตระหนักถึงความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน เสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง

รู้หรือไม่ วันสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 24 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่ องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น (United Nation : UN) ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงและเฉลิมฉลองแก่องค์การสหประชาชาติเพื่อให้ตระหนักถึงความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน และเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง


องค์การสหประชาชาติเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการนำสันติภาพมาสู่โลก เพื่อให้ประชาชนทุกชาติ ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 จากการร่วมมือกันของ นายวินสตัน เชอร์ชิล นายกรัฐมนตรีอังกฤษ นายแฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเหตุผลในการก่อตั้ง 3 ประการคือ


1. เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศคู่กรณีด้วยสันติวิธี

2. เพื่อเป็นแกนกลางในการนำสันติภาพมาสู่โลก

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม


องค์การสหประชาชาติมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มแรกของการก่อตั้งมีจำนวน 51 ประเทศที่ได้เข้าร่วมลงนาม และปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก โดยมีภาษาทางการที่ใช้อยู่ 6 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย จีน และอาหรับ และมีเลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบันคือ นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส


องค์กรหลักของสหประชาชาติประกอบด้วย 6 องค์กร ได้แก่


1. สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (General Assembly)

2. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

3. คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council)

4. คณะมนตรีภาวะทรัสตี (Trusteeship Council)

5. สำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ (The Secretariat)

6. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice)


วันนี้วันอะไร 24 ตุลาคม วันสหประชาชาติ

ที่มาภาพ : AFP


ทำไมถึงต้องมีองค์กรสหประชาชาติ


1. เพื่อรักษาสันติภาพโลก

2. เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม

3. เพื่อแก้ไขปัญหาอาณานิคม

4. เพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือ

6. เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ


ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและองค์การสหประชาชาติ เป็นอย่างไร


ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 ซึ่งนับเป็นประเทศที่ 55 ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ


วันนี้วันอะไร วันสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม


สำนักงานสหประชาชาติในประเทศเทศไทย มีหน้าที่อะไร


1. เป็นที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก โดยตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ

2. หัวหน้าสำนักงานคนปัจจุบันคือ นางสาวชามฉัด อัคตาร์ ชาวปากีสถาน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ

3. เป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินการภายใต้กรอบของสหประชาชาติและองค์การอื่นๆมากกว่า 30 สำนักงาน


กิจกรรมวันสหประชาชาติ มีอะไรบ้าง


1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ

2. ประดับธงของสหประชาชาติตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในประเทศ ๆ


ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้ทำงานร่วมกับประเทศไทยมากว่า 50 ปี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน และดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉพาะด้านในประเทศไทย


ที่มาข้อมูล : กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ https://thai-inter-org.mfa.go.th/

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ