TNN online โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งข้าราชการอัยการ" ให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ 1,287 ราย

TNN ONLINE

สังคม

โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งข้าราชการอัยการ" ให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ 1,287 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ  ให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ 1,287 ราย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งข้าราชการอัยการ" ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 1,287 ราย

6 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "แต่งตั้งข้าราชการอัยการ" ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 1,287 ราย ดังนี้


1. นายวันชัย หิตะวัฒนกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงภาค 8 ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7


2. นายประภาส สุทธิธารณ์นฤภัย อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูง ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5


3. ว่าที่ร้อยโท ประเวช รุ่งเจริญทอง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีอาญา ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2


4. นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงภาค 4


5. นายชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานอัยการสูงสุด ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย


6. นางเด่นเดือน กลั่นสอน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานวิชาการ ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานอัยการสูงสุด


7. นายพงษ์เทพ แซ่ลิ้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงภาค 4
เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่


ข่าวแนะนำ