TNN online วิธีลงทะเบียน "ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ" นาน 1 ปี เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

TNN ONLINE

สังคม

วิธีลงทะเบียน "ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ" นาน 1 ปี เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

วิธีลงทะเบียน ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ นาน 1 ปี เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

เปิดวิธีการลงทะเบียน "ลดค่าน้ำ ค่าไฟ" เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ตามมาตรการบรรเทาภาระของประชาชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 รวมเป็นเวลา 12 เดือน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการและขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา อนุมัติงบกลาง ปี 64 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 27,005.66 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยหนึ่งในมาตรการนั้นคือ "ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ" วงเงิน 2,018 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 รวมเป็นเวลา 12 เดือน ให้แก่ "ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้

มาตรการลดค่าไฟ

เงื่อนไข

- กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

- กรณี ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน

- กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด ครอบคลุม 1.9 ล้านครัวเรือน โดยประมาณ


วิธีลงทะเบียน ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ นาน 1 ปี เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ภาพจาก MEA

 


ขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าไฟ

1.ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟผ่านเว็บไซต์

"การไฟฟ้านครหลวง" เข้าสู่เว็บไซต์ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" เข้าสู่เว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/

2.กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)

3.กรอกบัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)

4.กรอกชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

5.กรอกที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

6.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

7.เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน

8.กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน

9.กดปุ่ม ลงทะเบียน

* กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตน


มาตรการลดค่าน้ำ

เงื่อนไข

- รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท /ครัวเรือน /เดือน ในกรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระด้วยตนเอง

- กรณีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด ครอบคลุมประมาณ 186,625 ครัวเรือน


วิธีลงทะเบียน ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ นาน 1 ปี เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ภาพจาก TNN ONLINEขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าน้ำ

1.ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำผ่านทางเว็บไซต์

"การประปาส่วนภูมิภาค" เข้าสู่เว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/

"การประปานครหลวง" เข้าสู่เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist

2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

3.กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน

4.กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) , เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)

5.เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

6.กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

7.เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

* กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตน


ข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC

ภาพจาก MEA และ TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง