TNN online กรมการพัฒนาชุมชนปูทางโอทอปขายออนไลน์-ปั๊มรายได้

TNN ONLINE

สังคม

กรมการพัฒนาชุมชนปูทางโอทอปขายออนไลน์-ปั๊มรายได้

กรมการพัฒนาชุมชนปูทางโอทอปขายออนไลน์-ปั๊มรายได้

กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าโครงการยกระดับผู้ประกอบการโอทอปสินค้าของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 475 รายจากทั่วประเทศ ติวเข้มเสริมทักษะรอบด้านด้วยหลักสูตรออนไลน์ หวังเพิ่มยอดขาย- ยกระดับคุณภาพชีวิต

นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

มีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการทั้ง 475 ราย ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบรนด์เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้


ขณะนี้มีผู้ผลิตสินค้าโอทอป สัดส่วนประมาณ 75% หรือจำนวน 140,000 ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน จากทั้งหมด 180,000 ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการแบ่งตามศักยภาพของผลิตภัณฑ์


กรมการพัฒนาชุมชนปูทางโอทอปขายออนไลน์-ปั๊มรายได้


นอกจากนี้ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการโดยในเบื้องต้นได้ทำการคัดเลือกผลิตภัณฑ์โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เบื้องต้น มีสัดส่วน 90% หรือ 427 ผลิตภัณฑ์/ราย


กลุ่มที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์โดดเด่น มีโอกาสเข้าสู่ช่องทางการตลาดที่หลากหลายสัดส่วน 10% หรือ 48 ผลิตภัณฑ์/ราย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะดำเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา 3 แบบโดยเป็นการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์เลือก 1 แบบ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาให้เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตและจำหน่ายได้จริง ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ หรือ ตราสินค้า (Logo สินค้า) หรือป้ายห้อย (Tag) หรือสติ๊กเกอร์


สำหรับกลุ่มที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์โดดเด่น มีโอกาสเข้าสู่ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เมื่อเกิดการพัฒนาตามกระบวนการดำเนินงานของโครงการเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่การทดสอบตลาดจริงในรูปแบบตลาดออนไลน์ 4 ช่องทาง คือ Facebook Fanpage ดูดีสไตล์, Shopee, Line : Myshop และ Instagram จำนวน 15 วัน และนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาทั้ง 48 ผลิตภัณฑ์/ราย ออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายในงาน “มีดีมาร์เก็ต” ซึ่งจะจัดขึ้นในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า จำนวน 3 วัน ช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ก่อนปิดโครงการฯที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพประกอบ : กรมการพัฒนาชุมชนข่าวแนะนำ