TNN online ลุ้น! เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เดือนพ.ย.นี้ พร้อมกับ อบต.ทั่วประเทศ

TNN ONLINE

สังคม

ลุ้น! เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เดือนพ.ย.นี้ พร้อมกับ อบต.ทั่วประเทศ

ลุ้น! เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เดือนพ.ย.นี้ พร้อมกับ อบต.ทั่วประเทศ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เดือนพ.ย.นี้ พร้อมกับ อบต.ทั่วประเทศ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมาตรา 19 และ 20 ของพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน


ลุ้น! เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เดือนพ.ย.นี้ พร้อมกับ อบต.ทั่วประเทศ
ลุ้น! เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เดือนพ.ย.นี้ พร้อมกับ อบต.ทั่วประเทศทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า อาจจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ และผู้ว่าฯกทม. ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมกับการเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศด้วยข่าวแนะนำ