TNN online เปิดไทม์ไลน์ สมัครสอบแพทย์ กสพท.2565 เช็กคุณสมบัติ-ต้องทำอะไรบ้าง?

TNN ONLINE

สังคม

เปิดไทม์ไลน์ สมัครสอบแพทย์ กสพท.2565 เช็กคุณสมบัติ-ต้องทำอะไรบ้าง?

เปิดไทม์ไลน์ สมัครสอบแพทย์ กสพท.2565 เช็กคุณสมบัติ-ต้องทำอะไรบ้าง?

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดไทม์ไลน์ สมัครสอบแพทย์ กสพท.2565 พร้อมแจ้งคุณสมบัติเฉพาะในสาขาต่างๆ แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่อง (สมัครสอบแพทย์ กสพท.2565 ) หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย


ตามที่ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai University Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 3 โดยมี ทปอ.เป็นหน่วยกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ และกำหนดเทียบให้ กสพท เสมือนเป็น 1 มหาวิทยาลัยที่มี 58 สาขาวิชาผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาที่ร่วมการคัดเลือกกับ กสพท ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ของ กสพท เข้าสอบวิชาเฉพาะกับ กสพทและวิชาสามัญกับ ทปอ. ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ กสพท ได้รับมอบอำนาจจากคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน คณะ/สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 สถาบัน และคณะเภสัชศาสตร์ 11 สถาบัน ในการดำเนินการคัดเลือกผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด


ดังนี้


1. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ (สมัครสอบแพทย์ กสพท.2565 )


1.1 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ


1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565


สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า เท่านั้น


1.3 เป็นผู้มีสัญชาติไทย ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันเอกชนที่เข้าร่วมกับ กสพท


1.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตามระเบียบของทางราชการ เรื่องการปฏิบัติงานชดใช้ทุน สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันเอกชน


1.5 ในปีการศึกษา 2564 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐ ในหลักสูตรต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 25 เมษายน 2555


1.5.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

1.5.2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

1.5.3 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

1.5.4 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต


การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้กระทำจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด


1.6 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษา โดยได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2564 และผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2564(ผู้ที่ศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 หมายถึง ผู้ที่มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 อันได้แก่ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปแม้จะได้ลาพัก/ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว)


1.7 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2565 (TCAS65) ในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือในรอบที่ 2 โควตา (Quota)


1.8 ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์หรือสัตวแพทย์หรือเภสัชกร ตามแนวทางคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของ กสพท

(ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th)


1.9 สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักเรียนแพทย์ทหารหรือนักศึกษาแพทย์ ตามที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนด ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ ได้ที่ www.pcm.ac.th ตั้งแต่วันที่ 18

สิงหาคม 2560


2. ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย


กิจกรรมวัน เดือน ปี


2.1 สมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท ทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2564 รายละเอียดตามประกาศฯ ฉบับที่ 2


2.2 ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วันหากพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ให้ทำการแก้ไขก่อนเวลา 16.00 น.ของวันที่ 30 ตุลาคม 2564


2.3 ผู้สมัครยื่นคำร้องอุทธรณ์ในกรณีที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงเวลา 16.00 น.เฉพาะ ของ กสพท โดย กสพท ขอสงวนสิทธิ์ในการ ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564พิจารณาคำร้องอุทธรณ์เฉพาะกรณีที่เกิดความคลาดเคลื่อนจากระบบการรับสมัครสอบของ กสพท


2.4 สอบวิชาเฉพาะ จัดสอบโดย กสพทวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565


2.5 สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ และชำระเงินค่าสมัครสอบ 9 สอบวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2565 วิชาสามัญ จัดสอบโดย ทปอ.ติดตามประกาศของ ทปอ.ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเข้าสอบ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา


2.6 กสพท ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะประมาณวันที่ 20 เมษายน 2565 การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้กระทำจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
เปิดไทม์ไลน์ สมัครสอบแพทย์ กสพท.2565 เช็กคุณสมบัติ-ต้องทำะไรบ้าง?


เปิดไทม์ไลน์ สมัครสอบแพทย์ กสพท.2565 เช็กคุณสมบัติ-ต้องทำะไรบ้าง?


เปิดไทม์ไลน์ สมัครสอบแพทย์ กสพท.2565 เช็กคุณสมบัติ-ต้องทำะไรบ้าง?

เปิดไทม์ไลน์ สมัครสอบแพทย์ กสพท.2565 เช็กคุณสมบัติ-ต้องทำะไรบ้าง?


เปิดไทม์ไลน์ สมัครสอบแพทย์ กสพท.2565 เช็กคุณสมบัติ-ต้องทำะไรบ้าง?


เปิดไทม์ไลน์ สมัครสอบแพทย์ กสพท.2565 เช็กคุณสมบัติ-ต้องทำะไรบ้าง?


เปิดไทม์ไลน์ สมัครสอบแพทย์ กสพท.2565 เช็กคุณสมบัติ-ต้องทำะไรบ้าง?คุณสมบัติเฉพาะ ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2565 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >>หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ.2559หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ.2559หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ.2559

ข่าวแนะนำ