TNN online เช็กที่นี่! เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง และรับเงินช่องทางไหน

TNN ONLINE

สังคม

เช็กที่นี่! เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง และรับเงินช่องทางไหน

เช็กที่นี่! เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง และรับเงินช่องทางไหน

เปิดรายละเอียด เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง และรับเงินช่องทางไหน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ภาครัฐและเอกชน ดังนี้     


1. มาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ กระทรวงศึกษาธิการ กรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท  สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564  ดังนี้


-สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน   สำหรับ นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษานอกสังกัด ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง ม.6, ระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 


-จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้


-ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 63 


สำหรับเงินเยียวที่ได้รับ สามารถใช้จ่ายได้ดังนี้ 


1. ค่าธรรมเนียมการเรียน

2. ค่าบำรุงการศึกษา

3. ค่าอินเทอร์เน็ต

4. ค่าไฟฟ้า***สำหรับ โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของ ศธ.ที่ ครม.อนุมัติครั้งนี้ ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน โดยจะมีการจ่ายผ่านสถานศึกษา และสถานศึกษาจ่ายตรงให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณีในรูปแบบของเงินสด หรือนำเข้าบัญชีธนาคารจำนวน 11 ล้านคน วงเงิน 21,600 ล้านบาท 2. มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท 


กลุ่มเป้าหมาย  คือ นิสิต/นักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 


-  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6:4  โดยค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50  / 50,001 - 100,000 บาท ลดร้อยละ 30 และเกิน 100,000 บาท ลดร้อยละ 10  โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ 50


-สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา รัฐสนับสนุนในอัตรา 5,000 บาท/คน 

ข่าวแนะนำ