ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก พืชกระท่อม พ้นยาเสพติดให้โทษประเภท 5

TNN ONLINE

สังคม

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก พืชกระท่อม พ้นยาเสพติดให้โทษประเภท 5

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก พืชกระท่อม พ้นยาเสพติดให้โทษประเภท 5

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ประกาศยกเลิก พืชกระท่อม พ้นยาเสพติดให้โทษประเภท 5

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 โดยมีใจความสำคัญว่า ปัจจุบันพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต่ในหลายประเทศ มิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1972 มิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ


เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ที่มีการบริโภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน สมควรยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5


ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก พืชกระท่อม พ้นยาเสพติดให้โทษประเภท 5


ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก พืชกระท่อม พ้นยาเสพติดให้โทษประเภท 5


ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก พืชกระท่อม พ้นยาเสพติดให้โทษประเภท 5

ข่าวแนะนำ