มูลนิธิออทิสติกไทยฯเครือCP ร่วมหน่วยงานรัฐรณรงค์การตระหนักรู้เนื่องใน ‘วันออทิสติกโลก’

TNN ONLINE

สังคม

มูลนิธิออทิสติกไทยฯเครือCP ร่วมหน่วยงานรัฐรณรงค์การตระหนักรู้เนื่องใน ‘วันออทิสติกโลก’

มูลนิธิออทิสติกไทยฯเครือCP ร่วมหน่วยงานรัฐรณรงค์การตระหนักรู้เนื่องใน ‘วันออทิสติกโลก’

พม.ร่วมกับก.แรงงานและมูลนิธิออทิสติกไทยฯเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรูเปิดงานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 64

เมื่อวันที่ 2 เม.. ที่ผ่านมาเนื่องในวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2564 14’th World Autism Awareness day 2021ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมสิทธิของบุคคลออทิสติกในการทำงานบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับผู้อื่นเพื่อแก้ปัญหาการว่างงานหรือการทำงานที่ไม่เหมาะสมโดยในปีนี้เน้นการยืนหยัดเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมของบุคคลออทิสติก

แม้หน่วยงานต่างๆ จะเผชิญอุปสรรคในช่วงการแพร่ระบาดซึ่งกลุ่มทรูร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกอย่างบูรณาการ ครอบคลุมทั้งการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สติปัญญา และการเคลื่อนไหวผ่านนวัตกรรมของกลุ่มทรู ตลอดจนสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้พร้อมส่งเสริมการสร้างแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในรูปแบบของธนาคารชุมชนออทิสติกในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อนำไปสู่ความเท่าเทียมและมั่นคงของชีวิตอย่างยั่งยืน


ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่างานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2564”เป็นไปตามนโยบายขององค์การสหประชาชาติที่ประกาศข้อมติให้ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเด็กและบุคคลออทิสติกวันที่ 2 เมษายนโดยมุ่งหมายให้มีบริการต่างๆที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของบุคคลออทิสติกอย่างบูรณาการซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ดำเนินการรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 แล้ว โดยปีนี้ ได้กำหนดประเด็นหัวข้อเพื่อแก้ปัญหาการว่างงานหรือการทำงานที่ไม่เหมาะสมโดยในปีนี้เน้นการยืนหยัดเพื่อสิทธิการจ้างงานที่เท่าเทียมของบุคคลออทิสติก ให้ประเทศสมาชิกจัดทำวาระแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ไปสู่ความยั่งยืนโดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมการจ้างงานที่มีประสิทธิผลเต็มที่และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างครอบคลุมสำหรับผู้ที่มีภาวะออทิซึม


ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในช่วยเหลือให้คนพิการและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแนวคิดสร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติภายใต้ภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทักษะให้กับคนพิการรวมถึงบุคคลออทิสติกมาอย่างต่อเนื่อง


นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าการรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2564 นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 ของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครอง ครูและอาสาสมัครผู้แทนชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ระดับจังหวัดบุคลากรในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุขจำนวนกว่า 600 คน นำองค์ความรู้


ตลอดจนประสบการณ์การจัดความช่วยเหลือและเสริมสร้างศักยภาพบุคคลออทิสติกในรูปแบบต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยในปีนี้จัดในรูปแบบ Virtual Meeting ผ่านระบบ TRUE VROOMและถ่ายทอดสดในช่องทาง Facebook live Autisticthai Foundationให้กับบุคคลออทิสติกและครอบครัวทั่วประเทศได้รับชมอีกด้วย

มูลนิธิออทิสติกไทยฯเครือCP ร่วมหน่วยงานรัฐรณรงค์การตระหนักรู้เนื่องใน ‘วันออทิสติกโลก’

นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กว่า 10 ปีแล้วที่เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่นได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิออทิสติกไทยอย่างต่อเนื่อง โดยนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสื่อสารพัฒนาชุดแอปพลิเคชัน ออทิสติก สร้างทักษะการเรียนรู้ และการสื่อสารพร้อมร่วมกับมูลนิธิฯจัดอบรมการใช้งานให้กับบุคคลออทิสติกใน 75จังหวัด ทั่วประเทศ และในปีนี้กลุ่มทรูได้พัฒนาเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชัน ออทิสติก เพิ่มด่านการเรียนรู้ใหม่


อาทิเช่น การเรียนรู้การล้างจาน การแต่งตัว การลากเส้นวงกลมพร้อมทั้งสามรถดาวน์โหลดใช้ได้แล้วทั้งในสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ทเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาการใหม่ๆสำหรับเด็กออทิสติกได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นยังไม่พอ กลุ่มทรูยังได้ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า STS สำรวจและคัดกรองเบื้องต้นสำหรับบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษ (screening tools for Special needs)เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินและสังเกตพฤติกรรมออนไลน์ของผู้มีความเสี่ยงว่าจะเป็นภาวะ สมาธิสั้น เรียนรู้ช้า สติปัญญาและออทิสซึม ให้ผู้ปกครองและผู้ดูแล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ในส่วนของผู้มีบัตรคนพิการแพลตฟอร์มจะทำหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้เข้าถึงรัฐสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง รวมถึงเป็นฐานข้อมูลเพื่อการจ้างงานให้กับภาครัฐและภาคเอกชนได้อีกด้วย

มูลนิธิออทิสติกไทยฯเครือCP ร่วมหน่วยงานรัฐรณรงค์การตระหนักรู้เนื่องใน ‘วันออทิสติกโลก’

นอกจากนี้ ยังจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานพร้อมทั้งสนับสนุนการจ้างเจ้าหน้าที่ไอทีประจำศูนย์ฯเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพด้านต่างๆ

ให้กับบุคคลออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกลุ่มทรูยังสนับสนุนการจ้างงานในบุคคลออทิสติกในมาตรา 33 และ35จำนวนกว่า 120 คน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน กลุ่ม “ARTSTORY” สู่ธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ บริษัทออทิสติกไทยวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมช่วยส่งเสริมการจำหน่ายตามช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ weloveshopping.com ,True Coffee , True Shop


รวมไปถึงช่องทาง True Smart Merchant ร้านค้ายุคใหม่ที่เชื่อมต่อฐานลูกค้าในระบบทรูมันนี่วอลเล็ท กว่า 10 ล้านรายที่สนใจสนับสนุนผลงานของน้องๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจออทิสติกเพื่อสังคมในต่างจังหวัด กลุ่มทรได้ร่วมกลับมูลนิธิจัดตั้งธนาคารชุมชนออทิสติก เพื่อเสริมสร้างด้านแหล่งเงินทุนหมุ่นเวียนนำร่องในจังหวัด กรุงเทพฯ พิษณุโลก และชลบุรีเกิดเป็นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ กว่า 3 ล้านบาทเพื่อใช้แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและนำไปสู่การส่งเสริมการประประกอบอาชีพอิสระสร้างรายได้จนสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

มูลนิธิออทิสติกไทยฯเครือCP ร่วมหน่วยงานรัฐรณรงค์การตระหนักรู้เนื่องใน ‘วันออทิสติกโลก’

คลิกเพื่อรับชมเพิ่มเติม : https://youtu.be/zTow37qgiME

ข่าวแนะนำ