ข่าวจริง! ประกันสังคมเพิ่มเงินค่าทำศพ-เงินสงเคราะห์

TNN ONLINE

สังคม

ข่าวจริง! ประกันสังคมเพิ่มเงินค่าทำศพ-เงินสงเคราะห์

ข่าวจริง! ประกันสังคมเพิ่มเงินค่าทำศพ-เงินสงเคราะห์

ประกันสังคมเพิ่มเงินค่าทำศพ-เงินสงเคราะห์ ให้ผู้ประกันตน ม.40 จริงหรือ?

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ประกันสังคมเพิ่มเงินค่าทำศพ-เงินสงเคราะห์ ให้ผู้ประกันตน ม.40 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง


กรณีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เรื่อง ประกันสังคมได้เพิ่มเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ในการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางสำนักงานประกันสังคม ได้ชี้แจงข้อมูลว่า สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มการจ่ายประโยชน์ทดแทนค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตายให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 จริง โดยพระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


โดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์มีรายละเอียด ดังนี้


- เพิ่มค่าทำศพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบทางเลือกที่ 1 (เดือนละ 70 บาท) ทางเลือกที่ 2 (เดือนละ 100 บาท) กรณีถึงแก่ความตายจะได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท (เดิม 20,000 บาท)


- เพิ่มเงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนมาตรา 40 ถึงแก่ความตายจะได้รับเงิน 8,000 บาท (เดิม 3,000 บาท)


- เพิ่มค่าทำศพให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบทางเลือกที่ 3 (เดือนละ 300 บาท) กรณีถึงแก่ความตายจะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท (เดิม 40,000 บาท) ต่อเมื่อภายในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตายผู้ประกันตน ได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506


หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ข่าวแนะนำ