TNN online ศธ.ออกประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งเปิดเรียน ตั้งแต่ 1 ก.พ. ยกเว้นสมุทรสาคร

TNN ONLINE

สังคม

ศธ.ออกประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งเปิดเรียน ตั้งแต่ 1 ก.พ. ยกเว้นสมุทรสาคร

ศธ.ออกประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งเปิดเรียน ตั้งแต่ 1 ก.พ. ยกเว้นสมุทรสาคร

ประกาศ​กระทรวงศึกษาธิการ​ ให้สถานศึกษาทุกแห่งเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ 1 ก.พ. 64 เป็นต้นไป ยกเว้นในจ.สมุทรสาคร

วันนี้ (27ม.ค.64) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

อนุสนธิประกาศกระทรวงศึกษาการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 ในพื้นที่ 28 จังหวัด นั้น

เนื่องจากขณะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 45 วรรค หนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 8 วรรคหนึ่ง (4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และข้อ 7 วรรคหนึ่ง (3) ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน พ.ศ.2563 จึงออกประกาศดังนี้

1.ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สำหรับสถานศึกษา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานผู้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

2.ให้ปิดการเรียนการสอนในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนดและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ยังมีจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่นการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบหมายงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

3.ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี) ให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนได้ แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยต้นหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานผู้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด แต่ละห้องให้มีนักเรียนได้ไม่เกิน 25 คน กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอให้จัดการเรียนการสอนด้วยการสลับวันเรียน

อนึ่ง ให้สถานศึกษาติดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัดหากมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากประกาศฉบับนี้กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการแก้ไขต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ศธ.ออกประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งเปิดเรียน ตั้งแต่ 1 ก.พ. ยกเว้นสมุทรสาคร


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง