ราชกิจจาฯ เผยกฎกระทรวง เพิ่ม "เงินสงเคราะห์บุตร" ประกันสังคม เป็น 800 บาท

TNN ONLINE

สังคม

ราชกิจจาฯ เผยกฎกระทรวง เพิ่ม "เงินสงเคราะห์บุตร" ประกันสังคม เป็น 800 บาท

ราชกิจจาฯ เผยกฎกระทรวง เพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม เป็น 800 บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงแรงงาน ปรับเพิ่มการจ่าย "เงินสงเคราะห์บุตร" เป็น 800 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน

วันนี้ (23 ม.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามเมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมา มีเนื้อหาระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ.2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา 800 บาท ต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน”

พร้อมระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระของผู้ประกันตน และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ทั้งนี้ สำหรับกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ฉบับเดิมข้อ 4 ระบุว่า "ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา 600 ร้อยบาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน"