พรุ่งนี้ปิดอีกที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แจ้งงดการเรียนการสอน

TNN ONLINE

สังคม

พรุ่งนี้ปิดอีกที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แจ้งงดการเรียนการสอน

พรุ่งนี้ปิดอีกที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แจ้งงดการเรียนการสอน

ปิดอีกที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกประกาศ ปิดมหาวิทยาลัยและงดการเรียนการสอน วันพรุ่งนี้

วันนี้ (24พ.ย.63) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกประกาศ ปิดมหาวิทยาลัยและงดการเรียนการสอน

เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร 2563 ที่ได้มีการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้มีการนัดหมายมาชุมนุมบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ต่อสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 ( 1 ) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพ.ศ 2558 อธิการบดีจึงออกประกาศดังนี้

1. ปิดมหาวิทยาลัยและงดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ในมหาวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร

2. วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งทุกแห่ง จัดการเรียนการสอนและบุคลากรปฏิบัติงานตามปกติ

ทั้งนี้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563