ราชกิจจาฯ ประกาศ 2 ฉบับ เพิ่มสิทธิ บัตรทอง - ปรับหลักเกณฑ์หน่วยบริการ

TNN ONLINE

สังคม

ราชกิจจาฯ ประกาศ 2 ฉบับ เพิ่มสิทธิ บัตรทอง - ปรับหลักเกณฑ์หน่วยบริการ

ราชกิจจาฯ ประกาศ 2 ฉบับ เพิ่มสิทธิ บัตรทอง - ปรับหลักเกณฑ์หน่วยบริการ

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2 ฉบับ เพิ่มสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยบริการ

วันนี้ (13 พ.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2563 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสาม และมาตรา 18 (3) แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภท และขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ. 2563"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้บริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง รายใหม่ที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะกลาง อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

การรับบริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตาม ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้

คลิกอ่านรายละเอียด

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 7)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อให้การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนสอดคล้องการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

คลิกอ่านรายละเอียด

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE