ย้ำอีกรอบ ขอ-ต่อใบขับขี่ ต้องมีใบรับรองแพทย์ เริ่มก.พ.64

TNN ONLINE

สังคม

ย้ำอีกรอบ ขอ-ต่อใบขับขี่ ต้องมีใบรับรองแพทย์ เริ่มก.พ.64

ย้ำอีกรอบ ขอ-ต่อใบขับขี่ ต้องมีใบรับรองแพทย์ เริ่มก.พ.64

กรมการขนส่งทางบก ย้ำขอใบขับขี่และการต่ออายุใบขับขี่รถทุกชนิด ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เริ่มตั้งแต่ 19 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

วันนี้ (31ต.ค.63) กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ภายหลังจากกฎกระทรวงเรื่องการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีสาระสำคัญในเรื่องของใบรับรองแพทย์ ที่ต้องใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการดำเนินการ ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัว หรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ

ดังนั้นจึงกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วย ซึ่งแต่เดิมการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ไม่มีการกำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์ แต่ด้วยข้อเท็จจริงสมรรถภาพของร่างกายของผู้ขับรถ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นและอาจมีโรคประจำตัว หรือมีสมรรถภาพของร่างกายที่บกพร่องจนไม่สามารถขับรถได้ จึงกำหนดให้ต้องมีใบรับรองแพทย์มาประกอบในการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดทุกประเภทต้องมีใบรับรองแพทย์ยื่นประกอบการดำเนินการด้วย

ส่วนผู้ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง หรือ Big bike ต้องผ่านการอบรมและทดสอบเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ และประชาชนผู้ใช้ถนน ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE