TNN ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล: ประธานศาลฎีกาหญิง คนที่ 4 ของไทย

TNN

สังคม

ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล: ประธานศาลฎีกาหญิง คนที่ 4 ของไทย

ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล: ประธานศาลฎีกาหญิง คนที่ 4 ของไทย

เปิดประวัติ ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ว่าที่ประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 4 ของไทย ผู้สร้างประวัติศาสตร์ในวงการยุติธรรม พร้อมเส้นทางการทำงานที่น่าสนใจ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 50 ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป นับเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 4 ในประวัติศาสตร์ชาติไทย


ประวัติ นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล


การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22


ตำแหน่งสำคัญที่เคยดำรง

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้

รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9

ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา

ความสำคัญของการแต่งตั้ง


การแต่งตั้งนางชนากานต์เป็นประธานศาลฎีกา สะท้อนถึงความก้าวหน้าของผู้หญิงในวงการยุติธรรมไทย และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันจะเป็นผู้พิพากษา

ข่าวแนะนำ