TNN สิทธิบัตรทอง! สปสช. อนุมัติเพิ่มงบการแพทย์แผนไทยเป็น 31.90 บาท/คน

TNN

สังคม

สิทธิบัตรทอง! สปสช. อนุมัติเพิ่มงบการแพทย์แผนไทยเป็น 31.90 บาท/คน

สิทธิบัตรทอง! สปสช. อนุมัติเพิ่มงบการแพทย์แผนไทยเป็น 31.90 บาท/คน

บอร์ด สปสช. อนุมัติเพิ่มงบการแพทย์แผนไทย จาก 20.37 บาทต่อคน เป็นจำนวน 31.90 บาทต่อคน หนุนผู้ป่วยบัตรทองเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพรไทย

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เห็นชอบวาระพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2568  ให้ปรับเพิ่มเติมงบประมาณในส่วนของงบบริการการแพทย์แผนไทย จาก 20.37 บาทต่อคน เป็นจำนวน 31.90 บาทต่อคน หรือปรับเพิ่มจากเดิม 11.53 บาทต่อคน เพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการใช้ยาสมุนไพรไทย


ขณะนี้ในบัญชียาหลักแห่งชาติมียาสมุนไพรไทยบรรจุอยู่เกือบ 100 รายการ แต่งบประมาณเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายให้ผู้ป่วยบัตรทองมีน้อยมาก การเพิ่มเติมงบประมาณในส่วนของงบบริการการแพทย์แผนไทยจะทำให้เกิดการใช้สมุนไพรไทยอย่างจริงจัง และยังถือเป็นการสร้างความมั่นคงด้านยาให้กับประเทศ อีกยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่ปลอดภัย สำหรับการพิจารณางบประมาณ ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎร์ ในช่วงวาระ 2 และ 3 จากข้อเสนอการสนับสนุนการใช้สมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยนี้ สปสช. จะเสนอแปรญัตติเพิ่มเติมงบประมาณในส่วนที่บอร์ด สปสช. เห็นชอบเพิ่มเติมต่อไป


“รัฐบาลผลักดันนโยบายสนับสนุนส่งเสริมสมุนไพรไทยมาอย่างต่อเนื่อง กำหนดแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2567 ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เพื่อการผลิตสมุนไพรได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพร 


รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันพัฒนาเกษตรกรสมุนไพรรวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในทุกส่วน พร้อมนำนวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยธุรกิจของคนไทย เพื่อความก้าวหน้าของสินค้าสมุนไพรไทย เติมเต็มในทุกศักยภาพ พัฒนาอย่างสมดุล และยั่งยืน” นายคารม ย้ำ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง