TNN มติบอร์ดยาเสพติดฯให้”ดอกกัญชา“กลับเป็นยาเสพติด คาดมีผล 1 ม.ค.68

TNN

สังคม

มติบอร์ดยาเสพติดฯให้”ดอกกัญชา“กลับเป็นยาเสพติด คาดมีผล 1 ม.ค.68

มติบอร์ดยาเสพติดฯให้”ดอกกัญชา“กลับเป็นยาเสพติด คาดมีผล 1 ม.ค.68

ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีมติให้ดอกกัญชา กลับไปเป็นยาเสพติด เตรียมเสนอที่ประชุมคืนสู่ยาเสพติดประเภท5 เตรียมเสนอ บอร์ด ป.ป.ส. พิจารณา คาดใช้ประกาศใช้ทัน 1 มกราคม 2568

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเมื่อวันที่ 5 ก.ค. มีวาระสำคัญพิจารณา ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. ... ที่กำหนดให้กัญชาและกัญชงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5    โดยที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้เพิ่มกัญชา-กัญชง ในส่วนช่อดอก สารสกัด THC มากกว่าร้อยละ 0.2 กลับไปเป็นยาเสพติด ยกเว้นกิ่ง ก้าน ราก ใบ เมล็ด โดยเห็น ที่ประชุมเห็นตรงกันว่ากัญชามีประโยชน์ในทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัย ไม่เห็นด้วยในการใช้เพื่อสันทนาการ  ซึ่งเป็นไปตามที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนหน้านี้ ที่ร้อยละ 80 เห็นว่าควรนำกัญชากลับสู่ยาเสพติดขั้นตอนหลังจากนี้จะนำมติที่ประชุมและข้อเสนอแนะต่างๆส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคาดว่า ในสัปดาห์หน้าจะนำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติด หรอฃือ บอร์ด ป.ป.ส.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2568 เพื่อให้มีระยะเวลาในการแก้ไขกฎหมายอื่นๆ ให้สอดคล้องกับประกาศ


ส่วนความกังวลว่าจะเอาเมล็ดกัญชาไปปลูกนั้น จะมีการออกกฎกระทรวงสาธารณสุขมาเพื่อกำหนดการอนุญาต ว่าใครสามารถปลูกได้ ใครขออนุญาตทำอะไรได้บ้าง ซึ่งจะเป็นการควบคุมในการปลูกทั่วไปด้วย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง