TNN ไฟเขียว!ขายเหล้าวันพระใหญ่ในสนามบิน กระตุ้นท่องเที่ยว

TNN

สังคม

ไฟเขียว!ขายเหล้าวันพระใหญ่ในสนามบิน กระตุ้นท่องเที่ยว

ไฟเขียว!ขายเหล้าวันพระใหญ่ในสนามบิน กระตุ้นท่องเที่ยว

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเห็นชอบ ให้ท่าอากาศยาน 6 แห่งในความรับผิดชอบของ ทอท. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันห้ามขายได้ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวานนี้ได้มีมติเห็นชอบให้ท่าอากาศยานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันห้ามขายได้ คือ วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขะบูชา วันมาฆะบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ให้สามารถจำหน่ายได้ ในอาคารอากาศยานนานาชาติ เพื่อให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ โดยให้ไปปรับปรุงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 


ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ขอพิจารณาแนวทางการขอยกเว้นสถานที่ หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณสถานีรถไฟ หรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้นได้ให้ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย หารือแนวทางและมาตรการควบคุมป้องกันด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยว และร่างกฎหมายส่งให้ คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ พิจารณาถึงความเหมาะสมและผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจและผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนต่อไป


นอกจากนี้ ที่ยังได้มีมติเห็นชอบ ร่างคำสั่งคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการจัดหาหรือจัดตั้งกองทุนเพื่อการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อการเลิกดื่ม สามารถเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา และเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย และได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคจัดกิจกรรมรณรงค์วัดงดดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ ตระหนักถึงอันตรายของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกระตุ้นให้เกิดการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง